SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Presse melding om prosjektets tilstand

I mai 2015 – september 2016, skal "Lucian Blaga" Universitetet fra Sibiu i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og S.C. Magnum S.R.L implementere prosjektet SIDPOP – Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografisk Bassenget Mures, finansiert ved EØS 2009-2014 som del av RO 04 Programmet - Reduksjon av farlige stoffer.


I dette prosjektet, har universitetet "Lucian Blaga" utviklet et laboratorium for økotoksikologi utstyrt med spesialiserte verktøy til analyse av persistente organiske miljøgifter (POPs) i miljøet og i animalsk vev og grønnsaker, samt et mobilt laboratorium for miljøanalyse. Sammen med den norske partneren, ble det utviklet metodiske arbeids retningslinjer og protokoller for å vurdere og overvåke forurensningen med persistente organiske forbindelser på kontinentale og akvatiske økosystemer. Målet med å utvikle menneskelige ressurser med kompetanse på dette feltet ble oppnådd gjennom kurs tatt av spesialister fra "Lucian Blaga" universitetet i Norge og seminarer organisert i Sibiu for representanter fra interesserte institusjoner med ansvar i ledelse av vannressurser og miljøvern.


Det ble opprettet en database med hensiktsmessig struktur for å vurdere POPs forurensning av akvatiske økosystemer i Mures hydrografisk bassenget, som inkluderer følgende kategorier av data: POP konsentrasjoner i vann, sedimenter og dyr vev (fisk, store invertebrater). Databasestrukturen ble analysert og godkjent i workshops av potensielle støttemottakere (APM, ABA Mureș, SGA, etc).

Så langt ble det tatt prøver av vann, sediment og animalsk vev fra midtre og nedre Mures bassenget. Denne kampanjen fortsetter med prøver fra den øvre bassenget.


I løpet av de kommende månedene fortsetter vi å analysere konsentrasjonene av miljøgifter i akvatiske økosystemer i Mures, tolke resultatene, prosess modellere spredningen og akkumuleringen. En studie om effekten av persistente organiske miljøgifter på akvatiske økosystemer og menneskers helse samt en metodisk guide for overvåking og styring av forurensning med persistente organiske forbindelser i akvatiske økosystemer vil også bli dannet, skrivet ut og kommunisert til interessenter for å redusere risikoen for helseskader og miljø.

Prosjektet, med en total verdi på 4,455,637.00 Lei, har som mål å øke støtten til beslutningsprosessen angående kjemikalier og farlig avfall ved å utvikle et støtteverktøy for beslutninger i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter (POP). For mer informasjon om prosjektet, kan du se på websiden www.sidpop.ro, eller kontakte Ioana Baboi - Ansvarlig for kommunikasjon ved ioana.baboi@magnumevent.com eller Angela Bănăduc – Prosjekt Manager, angela.banaduc@ulbsibiu.ro.

Finans kilder