SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

SIDPOP prosjektets omstendigheter

POPs (persistente organiske miljøgifter) er komplekse organiske stoffer, av naturlig eller menneskelig opprinnelse, som har toksiske egenskaper, motstår nedbrytning, bio-akkumulerer seg i levende organismer, transporteres gjennom luft, vann og trekkende arter på lang avstand, avsettes langt fra sitt opprinnelsessted og akkumulerer seg i land og vann økosystemer. Eksponering for persistente organiske miljøgifter (POPs) viser risiko på lange perioder på grunn av negative effekter på menneskers helse og miljøet.

I Europa er mye av stoffer kjent som persistente organiske miljøgifter (POPs) regulert i form av utslipp til miljøet, styring av produsenten og markedsføring kjeden, distribusjon, bruk og avhending, Stockholm-konvensjonen om persistente organiske miljøgifter som ble ratifisert av Romania med lov 261/2004.

Disse stoffene omfatter dioksiner, furaner, polyklorerte bifenyler (PCB), en rekke plantevernmidler og endrin, dieldrin, toksafen, mirex, aldrin, klordan, heptachlor, heksaklorbenzen (HCB) og diklor-difenyl-trikloretan (DDT), som har spesielt skadelig effekter for menneskers helse, som økt risiko for kroniske sykdommer, kreft, fostermisdannelser, og død når de utsettes for høye doser.

Til tross for forbudet mot produksjon i EU, noen av de gjenværende bestandene har vært brukt før og etter innføringen av Stockholm-konvensjonen, og legger seg til historisk forurensning med disse stoffene som finnes allerede i jordbruksjord, grunnvann og overflatevann. POP har som nevnt, lang persistens i miljøet. Vitenskapelige studier indikerer at visse stoffer utholder seg på 10-15 år i gjennomsnitt.

For tiden i Romania, på grunn av de høye kostnadene ved analyse, blir miljøgifter undersøkt bare sjelden og punktlig. Det er derfor nødvendig en innsats for å opprette en database som avspeiler nøyaktig forurensningssituasjonen med disse stoffene.

Prosjektet SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy i forvaltningen av persistente organiske miljøgifter. Kasusstudie: Hydrografisk Bassenget Mures (Support Instrument for Decision-making in POP management - SIDPOP) møter dette behovet ved å generere den nødvendige kunnskapen og analysemetoder på felt og i laboratoriet som kan bli anvendt på nasjonalt nivå. Prosjektet vil resultere i etableringen av et laboratorium for analyse som skal være fullt funksjonell og utstyrt med de høyeste standarder for analyse av miljøgifter i vannmiljøet, dyr og mennesker.

Det hydrografiske Bassenget Mures ble valgt for å bli studert i prosjektet for det diverse landskapet, det store mangfoldet av sideelvene og fordi det inneholder 85% av artene i Romania fiskefaunaen og for det forskjellige menneskelig bruk av elven: byer, jordbruk, industri etc. Slik skal resultatene til prosjektet være så relevante og generelle som mulig.

Foto 1. Kart til Mures Hydrografisk Basseng

Harta bazinului hidrografic Mures

(Photo kilde: http://www.arcgis.ro/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/Harta_bazin_Mures.jpg)

Bassenget omfatter 12 fylker, hvorav de største områdene er okkupert av Alba, Arad, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures, Sibiu og en mindre del av Brasov, Covasna, Bihor, Bistrita-Nasaud Timis (de siste tre fylkene uten bygder i Mures bassenget).

Kildene til forurensning identifisert av Basseng Administrasjonen og Miljøvern byråer er mange og varierte.

Forurensings kildene er forskjellige: avløpsvann som slippes direkte ut i Mures elven og dens sideelver (som inneholder - blant mange andre - sprøytemidler, insektmidler , vaskemidler, flammehemmere, farmasøytiske produkter etc.), ikke-kompatible renseanlegg, potensiale forurensning kilder fra virksomheten til husdyr, meieriprodukter og kjøtt prosessering, historisk forurensning generert av metallurgisk og kjemisk industri, gruvedrift, produksjon av møbler og trearbeid, gruvedrift og utarbeidelse av jernholdige og ikke-jernholdig mineraler.

Diffuse kilder er representert på den ene siden, av bosetningene uten sanitære forhold som ligger i elv bassenget, og på den annen side, av historisk og nåværende bruk av gjødsel og spesielt plantevernmidler og insektmidler på store jordbruksområder. De største mengdene blir registrert for kunstgjødsel i Alba og plantevernmidler i Alba, Harghita og Arad (ifølge Management Plan for Mures River Basseng 2015 som siterer data fra Jordbruk og Rural Utvikling).

Photo 2. Landsbyene i Mures Basseng og illustrasjon av hvordan avløpsrensing er gjort, ifølge PMBH Mureș 2015

Localitatile din bazinul hidrografic Mures

Foto 3. Forurensings kilder i Mures Basseng, ifølge PMBH Mureș 2015

Sursele punctiforme de poluare din Bazinul Hidrografic Mureș

Finans kilder