SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Aktiviteter i prosjektet

Aktiviteten A.1.
Innkjøp av utstyr, materiell og tjenester som er nødvendige for prosjektet

I denne aktiviteten blir det anskaffet utstyr og tjenester som trengs for å gjennomføre aktivitetene knyttet til prosjektet angående utviklingen av beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter.

Aktiviteten A.2.
Opplæring og trening av personalet fra "Lucian Blaga" universitetet i metodikken for miljøgifter analyse i animalsk vev

I denne aktiviteten fastsetter de ansatte på "Lucian Blaga" universitet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet analyse metodene og hjelpemidlene for kurset. Det vil også bli gjennomført et besøk av laboratoriepersonell fra "Lucian Blaga" universitetet til samarbeidspartenes lab i Oslo for trening i POP metoder og utstyr for analyse på animalsk vev.

Aktiviteten A.3.
Utvikling av beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av persistente organiske miljøgifter

I denne aktiviteten gjennomføres det en unik kampanje for innsamling av screening prøver og gjennomføring av prosedyrer for analyse og tolkning av data fra samlet prøver. Det bli også utviklet et egnet database format for modellering av forholdet mellom konsentrasjonen av POP i vann, sedimenter og animalsk vev, og forholdet mellom utslipp og miljø konsentrasjon av forurensninger. Databasen er fillet inn med resultatene oppnådd i analyser.

Aktiviteten A.4.
Utvikling av studier, metoder, matematiske modeller og kart for forurensning av akvatiske økosystemer med persistente organiske miljøgifter i Mures hydrografisk basseng

I denne aktiviteten blir det utviklet: en studie på effekten av persistente organiske miljøgifter på akvatiske økosystemer og menneskers helse, en metodisk guide for overvåking og styring av forurensning med persistente organiske miljøgifter, matematiske modeller for korrelasjon av utslippsstandarder med miljøstandarder for POP grupper som er identifiserte og et GIS kart av forurensning av overflatevann økosystemer med persistente organiske miljøgifter i Mures hydrografisk basseng.

Aktiviteten A.5.
Markedsføring, informasjon, kommunikasjon og formidling

  • I denne aktiviteten er det gjennomført markedsføring, informasjon, kommunikasjon og formidling av prosjektet:
  • En konferanse for begynnelsen og en konferanse for avslutning av prosjektet
  • Gjennomføring av prosjektets reklamemateriell (bannere, midlertidig og permanent skilt, flygeblader, brosjyrer, etc.)
  • Prosjektet blir markedsført gjennom TV-spots, programmer som sendes på lokal-TV, markedsføring i sosiale medier (FB, Linkedin , Twitter), distribusjon av trykksaker
  • Det blir organisert en informasjons seminar om prosjektets fremdrift med de interesserte partene (APM, SGA, CJ, DADRJ, AJSVSA, miljø NGOer)
  • Det blir organiserte fire workshops med de interesserte partene (APM, SGA, CJ, DADRJ, AJSVSA, miljøorganisasjoner)
  • Det utvikles en guide med beste praksis
  • Det blir utviklet et nettsted dedikert til prosjektet

Finans kilder