SIDPOP - Beslutningsstøtte verktøy for forvaltningen av organiske miljøgifter. Kasusstudie Hydrografisk Bassenget Mures

Programmet RO04 - Reduksjon av farlige stoffer gjennom EØS-finansieringsordningen 2009-2014 (EEA Grants)

Prosjektet SIDPOP er finansiert av Programmet RO04 - Reduksjon av farlige stoffer, gjennom EØS-finansieringsordningen (EEA Grants) 2009-2014.

Programmets hoved mål

Programmet RO04 - Reduksjon av farlige stoffer støtter iverksettingen av EØS-finansieringsordningens formål ved å forhindre negative virkninger av kjemikalier og farlig avfall på miljøet. Hensikten, resultatene og indikatorene reflektere formålet og prioriteringene av strategiene og handlingsplanene nylig vedtatt på europeisk og nasjonalt nivå.

Programmets spesifikke mål

Programmet har som formål å styrke kapasiteten til de offentlige virksomhetene som har ansvar for gjennomføring og håndheving av europeiske strategier for kjemikalier og farlig avfall. Programmet tar også sikte på å forbedre overvåkingen av farlige stoffer i miljøet, med hensikt til å forebygge sykdommer og effektene av kjemikalier og farlig avfall på menneskers helse og miljø.

Forventede resultater og prestasjoner av programmet RO04

Det forventede resultatet av Programmet RO04 er økt kapasitet for gjennomføring og implementering av EUs regelverk for kjemikalier og farlig avfall, med følgende resultater:

  • Bedre støtte for beslutningsprosesser innen kjemikalier og farlig avfall ved å øke kunnskap og erfaring med lovgivningen om stoffer og farlig avfall (ved å utvikle støtteverktøy for beslutningsprosesser, for eksempel registre, databaser, systemer for utveksling av informasjon, prosedyrer, retningslinjer, eksponeringsscenarier for miljøet og menneskers helse, risikovurderings metoder knyttet til helse- og miljø, studier utviklet for en rekke offentlige institusjoner).
  • • Økt kunnskap og erfaring av lovgivningen om stoffer og farlig avfall ved organisering av kurs for ansatte i miljø- og helsevurdering og lovgivningen om kjemikalier og farlig avfall, og ved å gjennomføre markedsførings kampanjer om de farlige virkningene av stoffer og avfall.

Donor partner i programmet: Miljødirektoratet

Nasjonalt kontaktpunkt: Departementet for Europeiske Midler

Program operatør: Miljøvern-, vann og skogdepartementet

Budsjettet til programmet RO04 for perioden 2009 - 2014: 11.764.706 EUR

Flere opplysninger:

Finans kilder