Concurs post Inginer de Cercetare în Calculatoare normă întreagă noiembrie 2017

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea  unui post temporar vacant de inginer de cercetare în calculatoare – poziția 20 din cadrul echipei de implementare a proiectului intitulat „Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului“. Postul va fi ocupat prin încheierea unui contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată determinată de 6 luni.

 1. Postul de inginer de cercetare în calculatoare se află în subordinea directă a post-doctoranzilor din proiect şi are ca principale cerinţe:
 • Susţinerea activităţii de cercetare, dezvoltare și implementare desfășurate de către doctoranzi,
 • Participă la realizarea interfeței electronice și logice a sistemelor dezvoltate în cadrul proiectului pentru a permite interacțiunea sistemelor conform paradigmei Internetului Lucrurilor,
 • Transportul de consumabile, semifabricate și piese în spațiile activităților de cercetare,
 • Susținerea activităților de coordonare a subproiectelor de cercetare dezvoltare din cadrul proiectului DiFiCIL,
 • Participă la publicarea rezultatelor analizelor, cercetărilor și soluțiilor tehnice elaborate.

 

 1. b) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris şi vorbit;

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– au capacitate deplină de exerciţiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice  stabilite conform cerinţelor postului;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. c) Condiţii specifice:
 • Studii superioare licență în domeniile: calculatoare, automatica, ingineria sistemelor;
 • Deține calitatea de masterand în domeniile: calculatoare, automatica, ingineria sistemelor;
 • Cunoașterea limbii engleze și/sau germana;
 • Cunoștințe de operare PC (pachet MS Office);
 • Cunoștințe dezvoltare, implementare aplicații software;
 • Cunoștințe arhitecturi sisteme de calcul hardware, software, IoT;
 • Cunoștințe arhitecturi sisteme de calcul;
 • Cunoștințe sisteme complexe, inteligenta artificială, agenți;
 • Constituie un avantaj deținerea carnetului de șofer categoria B.

 

 1. d) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 • Cerere
 • Copii după actele de identitate
 • Dovada calității de masterand
 • Documente care atestă vechimea în muncă
 • Copii după actele de studii
 • Adeverinţa medicală
 • Cazier judiciar

 

 1. e) Bibliografie:
 • The Art Of Computer Programming by Donald E Knuth disponibila gratuit online la adresa: http://broiler.astrometry.net/~kilian/The_Art_of_Computer_Programming%20-%20Vol%201.pdf

 

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 20.11.2017 ora 14.

Probele de concurs constau în: probă practică și interviu.

Concursul va avea loc în data de 04.12.2017 ora 10, la sediul Rectoratului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10.

Anunt selectie  inginer de cercetare în calculatoare norma inreaga