Concurs post Tehnician noiembrie 2017

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea  postului de tehnician – poziția 10 din cadrul echipei de implementare a proiectului intitulat „Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului“. Postul va fi ocupat prin încheierea unui contract individual de muncă cu timp parțial de lucru, pe durată determinată de 3 luni. Programul de lucru este flexibil iar norma de muncă este de 54 de ore pe lună.

 1. a) Postul de tehnician se află în subordinea directă a post-doctoranzilor din proiect şi are ca principale cerinţe:
 • Susţinerea activităţii doctoranzilor,
 • Proiectarea și realizarea de piese și sub-module,
 • Transportul de consumabile, semifabricate și piese în spațiile activităților de cercetare,
 • Susținerea activităților de coordonare a subproiectelor de cercetare dezvoltare din cadrul proiectului DiFiCIL,
 • Sprijinirea realizării documentației privind progresul proiectelor și subproiectelor de crectare.

 

 1. b) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris şi vorbit;

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– au capacitate deplină de exerciţiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice  stabilite conform cerinţelor postului;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. c) Condiţii specifice:
 • Studii medii;
 • Deține calitatea de student înmatriculat în domeniile: calculatoare, ingineria sistemelor multimedia sau inginerie electrică;
 • Cunoașterea limbii engleze și/sau germana;
 • Cunoștințe de operare PC (pachet MS Office);
 • Cunoștințe dezvoltare, implementare aplicații software;
 • Cunoștințe modelare 3D;
 • Cunoștințe interacțiune cu medii de lucru de realitate virtuală;
 • Constituie un avantaj deținerea carnetului de șofer categoria B.

 

 1. d) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 • Cerere
 • Copii după actele de identitate
 • Dovada calității de student
 • Copii după actele de studii
 • Adeverinţa medicală
 • Cazier judiciar

 

 1. e) Bibliografie:
 • Cererea de finanțare intitulată „Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului – DiFiCIL“, (accesibilă online: https://www.dropbox.com/s/ewvkx5x1rk5d6lf/Cerere%20Finantare%20DiFiCIL.pdf?dl=0)
 • The Art Of Computer Programming by Donald E Knuth disponibila gratuit online la adresa: http://broiler.astrometry.net/~kilian/The_Art_of_Computer_Programming%20-%20Vol%201.pdf

 

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 20.11.2017 ora 14.

Probele de concurs constau în: probă practică și interviu.

Concursul va avea loc în data de 04.12.2017 ora 10, la sediul Rectoratului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10.

 

Anunt selectie tehnician