Concurs post Tehnician senzoristica iulie 2017

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anunţă organizarea selecției candidaților pentru ocuparea postului temporar vacant de tehnician cu timp parțial de lucru pentru perioada 01.08.2017 – 30.09.2017 în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului“. Programul de lucru este flexibil iar norma de muncă este de 40 de ore pe lună.

a) Postul de tehnician senzoristica se află în subordinea directă a post doctoranzilor din proiect şi are ca principale cerinţe:

 • Susţinerea activităţii doctoranzilor,
 • Proiectarea și realizarea de piese și sub-module,
 • Transportul de consumabile, semifabricate și piese în spațiile activităților de cercetare,
 • Integrarea electronica/electromecanica si adaptarea infrastructurii existente
 • Realizarea circuitelor electrice
 • Realizarea cablajelor si adaptarea circuitelor existente
 • Punerea in funcțiune a prototipurilor
 • Adaptarea circuitelor existente
 • Asistare la programarea senzorilor si a camerelor video industriale
 • Calibrarea senzorilor de pe linia de fabricație

 

b) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris şi vorbit;

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– au capacitate deplină de exerciţiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice  stabilite conform cerinţelor postului;

– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

c) Condiţii specifice:

 • Cunoașterea limbii engleze nivel B2,
 • Cunoștințe de operare PC (pachet MS Office).
 • Cunoștințe desen tehnic
 • Cunoștințe modelare 3D (in software-urile Catia v5 si NX)
 • Cunoștințe programare C++
 • Cunoștințe web design (CSS si PHP)
 • Cunoștințe programare Matlab
 • Cunoștințe în proiectarea schemelor și a layout-ului pentru PCB
 • Experiența în procesarea de imagini
 • Experiența în programarea microcontrollerelor

 

d) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • Cerere
 • Copii după actele de identitate
 • Dovada calității de student
 • Copie după carnetul de muncă sau documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de vechime în muncă
 • Copii după actele de studii
 • Adeverinţa medicală
 • Cazier judiciar

 

e) Bibliografie:

 

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 12.07.2017 ora 14.

Selecția candidaților va avea loc în data de 20.07.2017 ora 10, la sediul Facultății de Inginerie din Sibiu, str. Emil Cioran, nr. 5.

Anunt selectie tehnician electronica senzoristica