Laboratorului mentoral

Contextul înființării Laboratorului mentoral (LM)

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, cu codul POCU/904/6/25/146587, beneficiar Ministerul Educației din România, implementat în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023, este unul care schimbă paradigma formării profesionale pentru cariera didactică, în România. Intervenția pe care și-a propus-o este una sistemică, direcțiile de conceptualizare, de cercetare și de acțiune vizând atât nivelul formării inițiale – prin stagiile practice, cât și nivelul formării continue – prin crearea de comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în cariera didactică. https://www.edu.ro/PROF

Viziunea educațională promovată este una modernă, care promovează colaborarea și cooperarea realizate sistematic și în mod firesc, natural, având la bază preocupări și eforturi educaționale comune și valorificarea colectivă a (e-)resurselor, a inteligenței și a cunoașterii acumulate, pentru a învăța împreună și pentru a acționa din ce în ce mai bine. Astfel, atât pentru formarea inițială, cât și pentru formarea continuă a cadrelor didactice s-a promovat ideea de colaborare, de învățare prin colaborare și formatul comunităților de învățare și al comunităților de practică, structuri sociale capabile de a produce cunoștințe. Partea practică a formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se realizează prin bazele de practică pedagogică (BPP), care reprezintă consorții școlare ce reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ. https://www.edu.ro/PROF

Învățarea prin colaborare se dorește a fi una continuă și sustenabilă, o învăţare de profunzime și semnificativă, cu sens, ce presupune crearea în comun a sensului și co-crearea învățării și a formării, precum și dobândire de achiziții diverse și complexe.

Obiectivul general al proiectului este: „Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.” https://www.edu.ro/PROF

Rezultatul major al proiectului este „elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice, în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, în domeniul carierei didactice/formării profesorilor (...)”. https://www.edu.ro/PROF

Date fiind implicațiile semnificative ale proiectului PROF pentru întregul sistemul educațional românesc, pentru conceperea liniilor de politică educațională și curriculară, a apărut necesitatea asigurării sustenabilității proiectului, respectiv necesitatea asigurării continuării efectelor sale şi a valorificării rezultatelor obținute după finalizarea lui. Astfel, s-a considerat că o pârghie importantă pentru sustenabilitatea proiectului este un Laborator mentoral (LM), în cadrul căruia, să se realizeze cercetări educaționale teoretice și practic-aplicative circumscrise domeniului formării profesorilor, vizând, ca finalitate îndepărtată, îmbunătățirea calității procesului de învățământ din România.

Ce este Laboratorul Mentoral?

Laboratorul Mentoral de studiu al învățării-blended learning (LM) este o structură instituțională constituită, în luna martie a anului 2023, în cadrul Centrului de Cercetare și Analiză Psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru a sprijini dezvoltarea profesională, personală și socială a cadrelor didactice din România, prin (e-)mentorat. LM asigură un spațiu, un mediu fizic și material în care au loc activități și e-activități profesionale cu cadre didactice de la diferite niveluri de învățământ și din toate zonele țării și din străinătate. Totodată, LM oferă o ambianță de laborator, întrucât în el se produce cunoaștere, se realizează consultații profesionale, activități (e-)mentorale practice și activități de cercetare, într-o atmosferă pozitivă, stimulativă, încurajantă pentru o comunicare interpersonală deschisă, liberă și pentru constituirea unor comunități de învățare.

Așadar, termenul de „laborator” este utilizat nu numai pentru a evidenția modificările mediului fizic și material în care au loc activități specific (e-)mentoratului și cercetării acestuia, ci mai ales spiritul activ, cooperant, critic și creativ în care se realizează acestea. Astfel, LM poate deveni un autentic laborator de învățare, de modelare și de formare profesională și personală, în manieră experiențială.

De altfel, mentoratul însăși poate fi considerat, simultan, efect al creativității, cauză a creativității și „laborator de creativitate”.

Misiune

Misiunea LM este de a contribui la perfecționarea profesională specializată a personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin promovarea mentoratului ca o oportunitate excepțională de a facilita inserția cadrelor didactice în viața profesională, inserția lor socio-profesională, de a le sprijini în dezvoltarea lor profesională, personală și socială, prin oferirea de activități specifice (e-) mentoratului și prin cercetarea problematicii (e-)mentoratului.

Astfel, dezvoltarea profesională continuă la nivelul școlii și mentoratul sunt două dimensiuni ale profesionalizării carierei didactice pe care proiectul PROF le asigură (Petrache, Mara, Velea, 2022).

Valori și principii

Misiunea LM reflectată în activitățile desfășurate se fundamentează pe un set de valori și principii, ceea ce asigură dimensiunea axiologică și normativă a funcționării optime a structurii recent înființată. Prezentăm câteva din valorile și principiile pe baza cărora se proiectează și se implementează direcțiile de acțiune:

 • Construirea unui climat de onestitate, empatie, respect reciproc, transparență, sinceritate;
 • Promovarea încrederii în activitatea de (e-)mentorat și în relația profesională și umană cu mentorul;
 • Facilitarea accesului la oportunități de (e-)mentorat pentru cadrele didactice, prin implicarea mentorilor;
 • Construirea unor relații parteneriale, de colaborare solide, între mentori și persoanele mentorizate, bazate prin principii profesionale, etice și morale;
 • Realizarea de schimburi de: cunoștințe științifice, idei, opinii, practici didactice și mentorale, experiență didactică, experiență managerială, experiență în mentorat;
 • Preocuparea pentru învățare, formare, dezvoltare și evoluție profesională, personală și socială;
 • Promovarea apartenenței tuturor actorilor implicați în procesele mentorale, la o anumită comunitatea profesională/de învățare/de practică pedagogică;
 • Construirea unei rețele regionale, naționale și internaționale a mentoratului, prin promovarea colaborărilor profesionale între persoane, echipe, grupuri, comunități, structuri instituționale, instituții.

Prin activitățile și abordările teoretice, practice și de cercetare, orientate de un astfel de set de valori și norme se pot realiza și dezvolta comunitățile de învățare, comunităților de practică și comunitățile de cercetare reunite și relaționate constructiv în cadrul LM.

Obiectivele proiectului PROF, la care contribuie LM
 • OS1 al proiectului prin modelul nou de mentorare fundamentat pe împărtășirea experiențelor profesionale de succes și prin reflecție profesională – dimensiuni integrate perfect în activitatea de predare-învățare de la clasă prin abordarea mentorării în mod holistic: management, profesori, mentori, devenind un model ce poate fi o sursă de inspirație și învățare profesională.
 • OS3 al proiectului, pe componenta de formare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice din cele 5 școli în care s-a realizat pregătirea și pilotarea instrumentelor de evaluare a capacității instituționale a unității de învățământ (inclusiv membrii grupului țintă), existând posibilitatea realizării de analize consistente cu privire la impactul formărilor asupra practicilor profesionale ale profesorilor și directorilor de școli.
Obiectivele LM

LM își propune să sprijine formarea continuă a cadrelor didactice, valorificând modelul de dezvoltare profesională sustenabilă Visible Learning-VL – un model de dezvoltare profesională sustenabilă la nivelul școlii sau în bazele de practică pedagogică, în acord deplin cu propunerile din documentul OECD.

Principalele obiective urmărite, sunt:

 • Promovarea ideii că mentoratul reprezintă o activitate complementară, solicitată de inserția socio-profesională a cadrelor didactice (și nu activitate paralelă sau competitivă);
 • Articularea și integrarea firească a problematicii mentoratului în elementele strategice și culturale ale organizației școlare (misiune, viziune, simboluri, norme, valori, principii);
 • Realizare de cercetări teoretice pe tema mentoratului în educație;
 • Realizare de cercetări practice și experimentale privind diferite aspecte ale mentoratului în educație;
 • Realizare de analize de nevoi, de analize ale reflecțiilor și așteptărilor cadrelor didactice, de la diferite niveluri de învățământ, în vederea sprijinirii lor eficiente în procesul inserției socio-profesionale;
 • Elaborare de resurse curriculare utile în activitatea de mentorat: programe mentorale; instrumente de monitorizare și evaluare a activității persoanelor mentorizate; proiecte de activități educaționale; fișe de lucru; fișe de caracterizare psihopedagogică; filme educaționale; clipuri audio-video; testimoniale ș.a.;
 • Elaborare de proiecte de implementare și dezvoltare a mentoratului în instituțiile de învățământ;
 • Încurajarea managerilor și a cadrelor didactice să promoveze în instituțiile de învățământ o „cultură a mentoratului”, evidențiind beneficiile acestei activități formative și încurajând profesorii să participe la ea.
Fundamentul psihopedagogic al activităților LM

Activitățile LM se bazează pe rezultatele cercetărilor educaționale teoretice și practic-aplicative privind creșterea calității sistemului formării profesorilor (inclusiv prin mentorare), cu impact asupra îmbunătățirii calității procesului de învățământ.

Paradigmele educaționale valorificate sunt moderne și științific fundamentate: visible learning, media literacy, metacogniția, gândirea critică, educația incluzivă. Un principiu de lucru important este corelarea acestor paradigme, a modelelor și a practicilor profesionale pe care ele le promovează, cu nevoile concrete de învățare ale educabililor și măsurarea impactului acestora asupra educabililor (Mara, 2022).

Teme de cercetare teoretică și aplicativă

Principalele teme de cercetare teoretică și practică elaborate în cadrul LM sunt:

 • Percepția cadrelor didactice asupra procesului de integrare profesională;
 • Sentimentul de apartenență al cadrelor didactice la comunitatea instituției de învățământ;
 • Nevoile profesionale ale cadrelor didactice debutante;
 • Construirea tematicii întâlnirilor din cadrul proceselor mentorale și a altor instrumente de lucru;
 • Managementul proiectelor de dezvoltare a mentoratului în instituțiile de învățământ;
 • Relația de mentorat: esență, caracteristici, valori promovate, direcții de dezvoltare;
 • Strategii de aplicare a modelului de dezvoltare profesională sustenabilă Visible Learning-VL;
 • Strategii de măsurare a impactului predării asupra elevilor;
 • Strategii de dezvoltare a independenţei şi a autonomiei persoanei mentorate;
 • Strategii de dezvoltare a capacităţii de autoreglare a persoanei mentorate;
 • Strategii de promovare a auto-mentoring-ului;
 • Strategii de creştere a autoeficacităţii persoanei mentorate;
 • Modalități de valorificare a mentoratul informal;
 • Modalitățile de oferire a feedback-ului pozitiv și negativ în activitățile de mentorat;
 • Investigarea beneficiilor și a gradului de satisfacție profesională al cadrelor didactice mentorizate;
 • Noile Tehnologii de Informare și Comunicare în mentorat și e-mentorat;
 • Elaborarea rapoartelor anuale ale activității de mentorat din instituțiile de învățământ.

Acestea sunt doar câteva orientări care pot fi fructificate prin abordări teoretice și practice, realizate sub coordonarea unor experți naționali și internaționali, prin implicarea profesorilor dornici de progres în cunoaștere și acțiune.

Demersuri și activități științifice realizate în cadrul LM

În vederea realizării finalităților propuse, s-au întreprins următoarele demersuri și activități științifice, în care au fost implicate cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, din țară și din străinătate:

 • Reflecții colective
 • Identificare de probleme
 • Problematizări
 • Analize de caz
 • Mese rotunde
 • (E-)workshop-uri științifice.
Prezentarea (e-)workshop-urilor organizate

WS 1 - MENTORAT ȘI METACOGNIȚIE-REFERENȚIALE TEORETICE ȘI IMPLICAȚII PRACTICE

Data: 31 mai 2023

Facilitatori: prof. univ. dr. Mușata Bocoș, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Daniel Mara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Concluzia generală:

Între mentorat și metacogniție există o relație bidirecțională:

 • Mentoratul, ca proces complex, incluziv de orientare, influențare și sprijinire a unui profesor presupune exersarea și educarea metacognițiilor.
 • Exersarea și educarea metacognițiilor reprezintă un self-mentorat.

WS 2 - ACTIVIZAREA ÎN MENTORATUL EDUCAȚIONAL. CE? DE CE? CUM?

Data: 21 iunie 2023

Facilitatori: Mușata Bocoș și Ana-Maria Purcar, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Concluzia generală:

 • Activizarea în mentoratul educațional - proces de stimulare a participării și implicării conștiente, active, interactive și depline (cognitive/ intelectuale, psihomotorii, afective și voliționale) a persoanei mentorate, în (e-)activități mentorale.
 • Este dezirabil este ca activismul să fie o atitudine.

WS 3 - MENTORAT ÎN FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ ÎN SPANIA – EXPERIENȚE ȘI PROIECTE VIITOARE (INSULELE BALEARE)

Data: 26 iulie 2023

Facilitatori: prof. univ. dr. Mercè Morey López, de la Universitatea Insulelor Baleare, Palma de Mallorca, Spania

Concluzia generală:

 • În sistemul educațional din Spania, evaluarea primei faze de experiență profesională (de debut în cariera didactică), se desfășoară sub coordonarea unui tutore-mentor (profesor cu experiență care își desfășoară activitatea didactică în aceeași școală cu profesorul mentorat).

WS 4 - GÂNDIRE ȘI SIMȚIRE. METACOGNIȚIE ȘI COMPETENȚE SOCIO-EMOȚIONALE ÎN MENTORATUL EFICIENT

Data: 9 august 2023

Facilitatori: profesor asociat dr., psihoterapeut Roberta Renati, NOAH Pavia, Italia

Concluzia generală:

 • Relația mentorală are caracter securizat, întrucât ea îi oferă certitudinea persoanei mentorate că se poate baza pe mentor în cele mai diverse situații de viață profesională, personală și socială și că poate construi tipare cu ajutorul cărora să modeleze relațiile profesionale și interumane în viitor.

WS 5 - MENTORATUL DIDACTIC DE STAGIATURĂ/INSERȚIE PROFESIONALĂ. ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE ALE PROFESORILOR DEBUTANȚI

Data: 25 septembrie 2023

Facilitatori: prof. univ. dr. Daniel Mara, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, prof. univ. dr. Mușata Bocoș și student masterand Adrian Barbaroș, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Concluzia generală:

 • Analizarea comparativă a celor tipuri de mentorat: mentoratul didactic pentru stagiatură/inserție profesională și mentoratul didactic pentru practica pedagogică se realizează prin luarea în considerare a particularităților subsistemelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, și prin raportare la problematica psihopedagogică a competențelor profesionale ale cadrelor didactice.

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”