Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale
International Conference on
Mentoring in Teacher Education and Professional Training
ICM 2021
Online Conference

November 25 - 26, 2021, Sibiu, Romania

Plenary Sessions - Live Streams

25 - 26 November, 2021

Dialog cu Dna. Prof. univ. dr. Carmen Duse, ULBS

22 Noiembrie, 2021

Dialog cu Conf. univ. dr. Florin SOFONEA, Decanul Facultății de Științe, ULBS

19 Noiembrie, 2021

Dialog cu Prof. univ. dr. Sorin Radu, Rectorul ULBS

17 Noiembrie, 2021

Interviu cu Prof. dr. Anca Denisa Petrache

15 Noiembrie, 2021

COMUNICAT
PROGRAMUL DE FORMARE - PROF I MENTORAT DE CARIERĂ DIDACTICĂ

În cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, Cod Contract: POCU/904/6/25/146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este partener principal. Proiectul a debutat în luna aprilie a acestui an și până în prezent au fost demarate toate activitățile proiectului prin implicarea unui număr semnificativ de experți.

În ceea ce privește activitatea de formare, programul de formare PROF I Mentorat de carieră didactică, având ca grup țintă personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, acreditat prin OMEN nr. 4618/11.08.2021, având o durată de 120 de ore (online meeting 62 ore, online learning 58 ore) şi 30 credite profesionale transferabile, implementat conform OM 5138/2021, a debutat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în luna octombrie. La activititățile de formare ce se desfășoară până la sfârșitul lunii ianuarie 2022, participă un număr de 354 cadre didactice, organizate în 11 grupe de formare.

Scopul programului constă în dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în domeniul mentoratului de carieră didactică, atât din perspectiva facilitării integrării și adaptării profesorilor debutanți la specificul organizării și funcționării sistemului educațional, cât și a sprijinirii personalului didactic în procesul dezvoltării profesionale continue.

Competenţele generale vizate prin programul de formare continuă sunt:

  • Analiza critică a problemelor specifice educației contemporane, a importanței componentei axiologice, în perspectiva dezvoltării profesionale continue;
  • Ameliorarea practicilor educaționale și de mentorat pe baza analizei datelor de cercetare științifică, a dezvoltărilor recente din domeniul științelor educației, a bunelor practici promovate la nivel internațional, precum și pe baza propriilor tehnici de reflecție;
  • Realizarea corelaţiilor inter- și transdisciplinare, în contexte culturale variate, în vederea optimizării procesului de mentorat și, implicit, a procesului educațional;
  • Utilizarea adecvată a strategiilor și tehnicilor de comunicare, în funcție de particularitățile participanților la procesul de mentorat;
  • Valorificarea, în practicile educaționale și de mentorat, a demersurilor centrate pe dezvoltarea gândirii critice și creative, pe integrarea tehnologiei digitale, pe crearea unui mediu şcolar sigur și prietenos;
  • Elaborarea unor resurse didactice variate, inovative, în vederea adaptării practicilor educaționale la pluralitatea contextelor de instruire;
  • Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică, promovând modalități variate de dezvoltare profesională și personală proprie și a celor mentorați.

Rezultatele principale pe care intenționăm să le obținem vizează constituirea unui corp de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică (minimum 40 experți, selectați din instituțiile partenerilor P1, P2, P3 și P4); realizarea a 5 programe de mobilitate, în domeniul mentoratului de carieră didactică, organizate si desfăşurate în centre universitare internaționale, care se află în relații de parteneriat cu partenerii P1, P2, P3 și P4; 1 program de formare profesională continuă în domeniul mentoratului de carieră didactică, de tip formare de formatori – Programul tip 1, elaborat de catre P1, P2, P3 și P4, care vor avea şi calitatea de furnizori și acreditat potrivit metodologiei specifice Ministerului Educației; minim 611 persoane selectate, în principal din bazele de practică pedagogică-BPP și minim 564 de persoane certificate; constituirea unui corp de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, totalizând minimum 564 de persoane, în principal din BPP.

Decan Facultatea de Științe Socio-Umane,
Prof. univ. dr. Daniel MARA

Partners