A6. Formarea continuă a diverselor categorii de personal didactic din învațamânt, în domeniul mentoratului didactic

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A6.1. Abilitarea formatorilor în domeniul mentoratului de carieră didactică
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate

6.1.1:

 • 1 Corp de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică - minimum 40 experți, selectați de P1-P4;
 • 5 programe de mobilitate, în domeniul mentoratului de carieră didactică, organizate si desfăşurate în centre universitare internaționale, care se află în relații de parteneriat cu P1-P4;

6.1.2:

 • 1 program de formare profesională continuă în domeniul mentoratului de carieră didactică, de tip formare de formatori – Programul tip 1, elaborat de catre P1-P4 care vor avea şi calitatea de furnizori si acreditat potrivit metodologiei specifice Ministerului Educației;

6.1.3:

 • min 611 persoane selectate, în principal din bazele de practică pedagogică-BPP.
 • min 564 de persoane certificate
 • 6.1.4:

 • 1 Corp de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, totalizând minimum 564 de persoane, în principal din BPP.

6.1.5:

 • 5 programe de mobilitate, în domeniul digitalizării procesului de învățare, organizate si desfasurate în centre universitare si/sau preuniversitare internaționale, cu experiență şi rezultate în domeniul digitalizării educației, care se află în relații de parteneriat cu P1-P4.

6.1.6:

 • min 1 program de formare a profesorilor-mentori, coordonatori de practică pedagogică şi/sau de formare continua în sistem de mentorat – Programul tip 2, elaborat de P1-P4, care vor avea şi calitatea de furnizori; acreditat potrivit metodologiei specifice ME si implementat de P1-P4.
 • min 600 persoane din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar din BPP, pe arii curiiculare/domenii, care vor fi formate ca profesori-mentori de practica pedagogică, din care min 500 persoane certificate
Organizare și desfășurare activități

6.1.1. Constituirea corpului de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică, în vederea formării formatorilor (selectați/nominalizați de catre fiecare universitate parteneră), prin:

- Selecția/nominalizarea corpului de experți - selectați/nominalizați de catre fiecare universitate parteneră

- Organizarea şi desfăşurarea programelor de mobilitate:

 • în centre universitare internaționale, în domeniul mentoratului de carieră didactică;
 • în centre universitare si/sau preuniversitare internaționale, în domeniul digitalizării învățării;
 • participarea la programe/activități de formare organizate de instituții internaționale cu experiență în domeniul formării si dezvoltarii competenței didactice, la programe de studii de scurtă durată, la study visits, stagii practice, conferințe, simpozioane etc.;

- Programele de mobilitate se pot desfăşura pe toată perioada de implementare a subactivității 6.1 în cadrul proiectului;

- Programele de mobilitate se vor desfasura, cu precadere, în centre universitare si/sau preuniversitare internaționale, aflate în relații de parteneriat cu universitațile partenere în proiect, cu o activitate recunoscuta internațional în mediul academic în domeniul carierei didactice/mentoratului de carieră didactica/predarii-învațarii-evaluarii în sistem blended learning.

- Scopul acestor programe de mobilitate este acela de a contribui la dezvoltarea competentelor psihopedagogice si de formare ale participanților, la îmbunatațirea experienței participanților din punct de vedere teoretic si practic, astfel încât proiectarea curriculară şi implementarea programelor de formare din cadrul proiectului să fie în concordanță cu situația existentă la nivel internațional. În cadrul fiecarui program de mobilitate, participanții vor fi implicați în activitati precum: workshopuri, dezbateri, conferințe cu experți cu autoritate stiințifică în domeniul stiintelor educației (specialişti de renume internațional în domeniul mentoratului didactic, educației incluzive, echității în educație, educației interculturale, educației digitale etc).

- Prin intermediul acestor programe, participanții pot conştientiza existența unor resurse în instituțiile proprii, pe care le pot dezvolta, adapta si valorifica în scopul proiectării şi livrării unor programe de formare profesională continuă cu impact pe termen lung, în domeniul mentoratului de carieră didactică si al digitalizării învățării, în sistemul de învățământ românesc.

6.1.2. Elaborarea si acreditarea programului de formare a formatorilor în domeniul mentoratului de cariera didactica – Programul tip 1:

 • programul va fi elaborat de catre parteneri – universitați care vor avea şi calitatea de furnizori,
 • acreditarea se va realiza potrivit metodologiei specifice Ministerului Educației.

6.1.3. Formarea formatorilor în domeniul mentoratului de cariera didactica, la nivel national, implementarea programului de formare acreditat si certificarea formatorilor în domeniul mentoratului de cariera didactica (la nivel național).

Constituirea corpului de formatori în domeniul mentoratului de cariera didactica, la nivelul fiecarui județ, se va realiza prin:

a) Selecția corpului de formatori (realizata de catre fiecare CCD partener) - minimum 611 persoane (câte min. 13 persoane/județ din cele 41 județe si câte min. 13 persoane/sector din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti), în principal din bazele de practică pedagogică-BPP;

b) Implementarea programului de formare a formatorilor în domeniul mentoratului de cariera didactica (Programul tip 1) – de către furnizorii programului (cele 4 universități partenere) şi constituirea Corpului national de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică:

 • formarea a minimum 611 persoane (câte min. 13 persoane/județ din cele 41 județe si câte min. 13 persoane/sector din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti), în principal din bazele de practică pedagogică-BPP;
 • certificarea a minimum 564 de persoane (din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar, experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale şcolare sau de alte materiale didactice/resurse educaționale deschise (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit, echipa managerială la nivelul şcolii, manageri scolari) care au finalizat programul de formare acreditat (câte min. 12 persoane/județ din cele 41 județe si câte min. 12 persoane/sector din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti).

O persoană poate fi reprezentativă, în egală măsură, pentru toate categoriile prevazute de Ghid, anterior menționate- este cadru didactic în învațamântul preuniversitar, cu experiență în activitatea metodică sau de formare continuă si capacitate de elaborare/dezvoltare curriculara/cu rol/funcție în echipa mangerială a scolii- coordonare domeniu/sector/comisie sau manager şcolar.

6.1.4. Corpul national de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, se va constitui la nivelul fiecărui județ/ la nivelul municipiului Bucureşti, totalizând minimum 564 de persoane (din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar, experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale şcolare sau de alte materiale didactice/resurse educaționale deschise (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit, echipa managerială la nivelul şcolii, manageri scolari) care au finalizat programul de formare acreditat şi care au fost certificate (câte min. 12 persoane/județ din cele 41 județe si câte min.12 persoane/sector din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti), în urma formării a minimum 611 persoane (câte min. 13 persoane/județ din cele 41 județe si câte min. 13 persoane/sector din cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti), în principal din bazele de practică pedagogică-BPP.

6.1.5. Organizarea si desfasurarea programelor de mobilitate:

 • în centre universitare si/sau preuniversitare naționale;
 • în centre universitare si/sau preuniversitare internaționale;
 • la instituții naționale/internaționale cu experiența în domeniul formarii si dezvoltarii competenței didactice;
 • la programe de studii de scurta durata, study visits, stagii practice, conferințe, simpozioane etc.;

Programele de mobilitate se vor desfasura în centre universitare si/sau preuniversitare internaționale – în tarile cu tradiție în domeniul digitalizarii educației, al dezvoltarii si promovarii autonomiei profesionale si al învațarii colaborative, în context mentoral.

Scopul: de a contribui la dezvoltarea competentelor psihopedagogice si de formare ale participanților, la îmbunatațirea experienței pedagogice a participanților din punct de vedere teoretic si practic, astfel încât elaborarea de curriculum de diverse tipuri, elaborarea de materiale si de resurse educaționale, proiectarea si implementarea programelor de formare din cadrul proiectului precum si organizarea si desfasurarea activitaților practice pedagogice si a activitaților didactice sa fie în concordanța cu practica internaționala în domeniu.

În cadrul fiecarui program de mobilitate, participanții vor participa la activitați precum: workshopuri, dezbateri, conferințe cu experți renumiți în domeniul stiințelor educației (specialisti de renume internațional în domeniul formarii formatorilor, educației democratice, educației axiologice, educației pentru sanatate, stare de bine si reziliența la stres, educației pentru un mediu ecologic etc).

Prin intermediul acestor programe participanții pot constientiza existența unor resurse în instituțiile proprii, pe care le pot adapta si valorifica în scopul proiectarii si livrarii unor programe de formare cu impact pe termen lung în domeniul mentoratului de cariera didactica si al formarii continue în sistemul de învatamânt românesc.

Programele de mobilitate se pot desfăşura pe toată perioada de implementare a subactivității 6.1 în cadrul proiectului.

6.1.6 Elaborarea, acreditarea si implementarea unui/unor programe de formare a profesorilor mentori, coordonatori de practică pedagogică şi/sau de formare continuă, în sistem de mentorat – Programul/Programele tip 2

a) Programul/programele va/vor fi elaborat/e de catre cei 4 Parteneri universitari care vor avea şi calitatea de furnizori- minimum 1 program de formare a profesorilor-mentori, coordonatori de practică pedagogică şi/sau de formare continua în sistem de mentorat;

b) Acreditarea programului/programelor se va realiza de catre ME;

c) Programul/Programele tip 2 va/vor fi implementate de cei 4 furnizori – parteneri universități ce vor avea şi calitatea de furnizori.

d) Vor fi formați ca profesori-mentori, coordonatori de practică pedagogică şi/sau de formare continua în sistem de mentorat, minimum 600 persoane din bazele de practică pedagogică-BPP, pe arii curiiculare/ domenii, din subcategoriile de personal didactic din învațamântul preuniversitar, prevazute de legislația subsecventa legii-cadru si implicate în realizarea/coordonarea activitații de practica pedagogica şi activităților metodice şi/sau de formare continuă în sistem de mentorat, din care minimum 500 persoane certificate.

Grup țintă:
 • 611 (minimum 13/jud/sector), din care minimum 564 formatori certificați (12/jud)
 • minimum 600 persoane din învățământul preuniversitar din centrele de tutorat, BPP, Școli de aplicație (din care minimum 500 certificați);
Parteneri: B, P1-P15
A6.2. Elaborarea, acreditarea și implementarea programelor de formare la nivel național
Perioada: 01.06.2021 - 31.12.2023
Durata: 31 luni
Rezultate previzionate

6.2.1 Minimum 1 program de formare a mentorului de carieră didactică – Programul tip 3, elaborat, acreditat şi implementat:

 • minimum 7000 persoane formate, din care:
 • minimum 3500 din categoria personal didactic din învațamânt preuniversitar, din care certificate minimum 3000 persoane;
 • minimum 3500 persoane din echipa manageriala la nivelul scolii, manageri scolari (personal de conducere, îndrumare si control/coordonatori ai comisiilor pentru formare continua si mentorat - prevazute de ROFUIP), din care minimum 3000 persoane certificate

6.2.2 Program/programe de formare organizate şi desfăşurate în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare – Programul/Programele tip 4, elaborate/e, acreditat/e si implementat/e pentru personalul didactic din învațamântul liceal, pe arii curriculare/domenii:

 • minimum 20.000 persoane din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar - nivel liceal, formate pe arii curriculare/domenii, din care minimum 18.000 persoane certificate.
Organizare și desfășurare activități

6.2.1. Elaborarea, acreditarea si implementarea minimum a unui program de formare a mentorului de cariera didactică – Programul tip 3, organizat şi desfăşurat în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare

a) Elaborarea Programului tip 3:

 • Programul va fi elaborat de catre partener/parteneri - universitate/ universitați;
 • Programul va avea conținuturi identice, la nivel national.

b) Acreditarea Programului tip 3:

 • Programul va fi acreditat, potrivit reglementarilor legale în vigoare, de catre ME;

c) Implementarea Programului tip 3:

 • Programul va fi implementat de catre fiecare CCD partener în proiect, în calitate de furnizor al programului, la nivel national;
 • Dintr-o unitate/instituție de învațamânt preuniversitar poate participa minim 1 persoană, responsabilă cu profesionalizarea carierei didactice/formarea continuă (din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar) si/sau 1 persoana din echipa manageriala la nivelul scolii, inclusiv manageri scolari, (personal de conducere, îndrumare si control/coordonatori ai comisiilor/reprezentanți ai unitații de învațamânt cu atribuții privind formarea continua si mentoratul (prevazute de ROFUIP);
 • În implementarea programului de formare continua acreditat vor fi implicate minimum 7000 persoane formate, din care:
  • minimum 3500 din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar, din care minimum 3000 persoane certificate;
  • minimum 3500 persoane din echipa manageriala la nivelul scolii, inclusiv manageri scolari (personal de conducere, îndrumare si control/coordonatori ai comisiilor/reprezentanți ai unitații de învațamânt cu atribuții privind formarea continua si mentoratul - prevazute de ROFUIP), din care minimum 3000 persoane certificate.
 • O persoana poate fi reprezentativa, în egala masura, pentru toate categoriile prevazute de Ghid, anterior menționate - este cadru didactic în învațamântul preuniversitar, cu experiența si capacitate de elaborare/dezvoltare curriculara/ cu rol/funcție în echipa mangeriala a scolii coordonare domeniu/sector/comisie sau manager scolar.

6.2.2. Elaborarea, acreditarea si implementarea unui program/unor programe de formare pentru personalul didactic din învațamântul liceal, pe arii curriculare/domenii –Programul/Programele tip 4:

a) Elaborarea Programului/Programelor tip 4 se va realiza de catre parteneri-universitați si/sau CCD-urile partenere, pentru dezvoltarea competențelor de:

 • predare-învațare-evaluare în sistem blended-learning/ online în contextul realizării de lecții/clase virtuale prin canale/instrumente de streaming;
 • utilizare a resurselor educaționale deschise-RED, particularizarea curriculumului revizuit cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural si elevi cu dizabilitați sau scolarizați la domiciliu si în spital, prin CREARE SI APLICARE DE CURRICULUM –componenta inter/ transdisciplinara pentru
 • cadre didactice (20.000) cu modulele:
  • M1. Educatie digitala si abilitati media
  • M2. Strategii metacognitive
  • M3. Educatie incluziva si dezvoltarea gandirii critice.

b) Acreditarea Programului/Programelor tip 4 se va realiza potrivit metodologiei specifice ME.

c) Implementarea unui program/unor programe de formare pentru personalul didactic din învațamântul preuniversitar, nivel liceal, pe arii curriculare/interdisciplinar/domenii (Programul/Programelor tip 4) se va/vor realiza în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare;

 • Programul/programele 4 va/vor fi implementat/e la nivel national de catre CCD-urile partenere, în calitate de furnizori;
 • Vor fi minimum 20.000 persoane formate pe arii curriculare/domenii, din care minimum 18.000 persoane certificate din învațamântul preuniversitar, nivel liceal, din categoria personal didactic din învațamântul preuniversitar, pe arii curriculare/interdisciplinar/pe domenii.
Grup țintă:
 • minimum 7000 (3500 persoane din categoria personal didactic, din care minimum 3000 certificate, 3500 persoane din categoria personal de conducere, indrumare si de control, din care minimum 3000 certificate);
 • 20.000 personal didactic din învățământul preuniversitar (din care 18.000 certificate).
Parteneri: B, P1-P15

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”