A5. Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului instituțional al mentoratului de carieră didactică în învațământul preuniversitar

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A5.1. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate

5.1.1 Cadrul necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică în învățământul preuniversitar, creat la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice, care sa organizeze, sa coordoneze, sa monitorizeze, sa evalueze, sa echivaleze si sa certifice competența didactica, pe întreaga durata a carierei didactice precum si crearea de proceduri strategice şi metodologice de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

5.1.2 Cadrul logistic la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice, creat, prin:

a) proceduri si sisteme de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar, create;

b) spații amenajate si dotate corespunzator, inclusiv în regim de videoconferința;

Organizare și desfășurare activități

5.1.1 Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice, care sa organizeze, sa coordoneze, sa monitorizeze, sa evalueze, sa echivaleze si sa certifice competența didactica, pe întreaga durata a carierei didactice, precum si crearea de proceduri strategice şi metodologice de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

5.1.2. Crearea cadrului logistic la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice, creat, prin:

a) crearea de proceduri si sisteme de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

b) amenajarea si dotarea corespunzatoare a spațiilor, inclusiv în regim de videoconferința, pentru organizarea şi desfăşurarea activităților de mentorat didactic.

 • Modul de videoconferința; 15 laptopuri + sistem de operare care vor optimiza procesul educațional, producând beneficii viitoare, inclusiv post-finalizare proiect; 1 multifuncționala, în vederea imprimarii, scanarii, multiplicarii, transmiterii materialelor necesare.
 • Dezvoltarea si implementarea suportului/infrastructurii pentru derularea la distanța a activitaților de mentorat didactic prin mijloace multimedia se înscrie în contextul european de utilizare a metodelor moderne de învațare.
 • Modul de învațare la distanța, în contextul mentoratului didactic şi prin intermediul tehnologiei, va permite cadrelor didactice să îşi formeze/dezvolte competențe necesare, în contextul global al digitalizării.
 • Implementarea activităților de tip mentoral prin intermediul tehnologiei, va dezvolta, consolida şi interconecta comunitățile de învățare şi entitățile componente ale instituției mentoratului didactic.
Grup țintă: -
Parteneri: B
A5.2. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul Centrelor de Formare pentru Cariera Didactica din cadrul universitaților partenere
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate

5.2.1 Cadrul necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică în învățământul preuniversitar, creat la nivelul Centrelor de Formare pt Cariera Didactica CFCD din cadrul universităților partenere.

5.2.2 Cadru logistic creat, necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul Centrelor de Formare pt Cariera Didactica CFCD din cadrul universităților partenere, prin:

 • proceduri si sisteme create, pentru a permite interconectarea tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;
 • 4 Centre de formare din cadrul universităților partenere, amenajate şi dotate corespunzător;
 • 2 programe de formare/ educatie dedicate membrilor echipelor de implementare, cu scopul actualizarii pregatarii teoretice si practice la nivelul existent in universitatile europene de referinta in acest domeniu, din care: unul pe tema arhitecturii elearning 80 persoane inclusive de la solicitant si parteneri si unul pe tema educatiei digitale 80 persoane inclusiv de la solicitant si parteneri.
Organizare și desfășurare activități

5.2.1 Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul Centrelor de Formare pentru Cariera Didactică din cadrul universităților partenere care sa permită organizarea şi desfăşurarea activităților specifice de mentorat didactic pe întreaga durata a carierei didactice, precum si crearea şi aplicarea de proceduri metodologice de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

5.2.2 Crearea cadrului logistic necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul Centrelor de Formare pentru Cariera Didactică din cadrul universităților partenere, prin:

a) crearea de proceduri si sisteme de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

b) amenajarea si dotarea corespunzatoare a spațiilor:

 • destinate activitaților de asigurare a mentoratului de cariera didactica (inclusiv a activitaților în sistem blendead-learning/online, inclusiv în regim de videoconferința);
 • destinate formării continue la distanță, desfăşurării practicii pedagogice şi evaluării activității didactice practice - predarea la clasă şi evaluarea, inclusiv în regim de videoconferință

Modul de videoconferinta; 15 laptopuri + sistem de operare care vor optimiza procesul educational, producand beneficii viitoare, inclusiv post-finalizare proiect; 1 multifunctionala in vederea imprimarii, scanarii, multiplicarii materialelor necesare.

Dezvoltarea şi implementarea suportului/infrastructurii pentru derularea la distanță a activităților de formare prin mijloace multimedia furnizează o experiență de învățare multimedia, în timp real, care se înscrie în contextul european de utilizare a metodelor moderne de învățare. Modul de învățare la distanță prin videoconferință va permite participanților să lanseze discuții online, să facă schimburi de fişiere şi să completeze chestionare. Toate aceste activități desfăşurânduse în timp real, vor avea un puternic impact asupra participanților grupului țintă şi vor putea fi derulate ulterior către alte cadre didactice, indiferent de specialitate sau regiune. Platforma implementată pentru instruirea asistată de calculator poate gestiona procesul de învățare, asigură sesiuni de instruire sincrone şi asincrone şi poate servi conținutul educațional cursanților. În sesiunile de învățare sincronă, formatorul trebuie sa se afle în aceeaşi locație fizică pentru a ghida procesul de instruire şi pentru a adăuga valoare şi experiență proprie în acest proces. Extinderea solicitată va adăuga un nou modul aplicației existente care va permite Învățarea la Distanță in mod sincron prin videoconferință, mesagerie instant, partajare de aplicații şi pagini Internet şi tablă de desen partajată. Noul modul va furniza o experiență de învățare multimedia, în timp real, ghidată de formator. Implementarea modulului de videoconferinta va duce la următoarele rezultate: - modulul de învățare la distanță prin videoconferință va suporta discuții online, schimbul de fişiere şi directoare, completarea de chestionare, tablă de desen partajată (whiteboard), partajare de aplicații şi pagini Internet;- se vor putea organiza sesiuni de colaborare cu drepturi stricte sau libere. În sesiunile de colaborare cu drepturi restrânse, organizatorul sesiunii va trebui să aibă control asupra funcționalităților disponibile pentru participanți. Va fi posibilă planificarea şi invitarea participanților la sesiunile de colaborare. • Participare la un program de formare cu tema arhitecturii e-learning si un program de formare cu tema educației digitale. Programul de formare cu tema arhitecturii elearning va contribui la dezvoltarea la participanti a competentelor de proiectare si organizare a unor activitati didactice si de formare in format elearning, blended learning si online. Din punct de vedere psihopedagogic, pe langa continuturile ce sunt transmise in cadrul unor activitati didcatice si de formare, este foarte importanta strategia didactica utilizata, adica imbinarea eficienta si motivanta a metodelor didactice, a mijloacelor de invatamant si a formelor de organizare cu scopul motivarii, implicarii active si creative a participantilor la formare. Programul de formare pe tema educației digitale va contribui la dezvoltarea la participanti a competentelor de gestionare si valorificare a programelor informatice, softurilor educationale si de inteligenta artificiala cu scopul motivarii, implicarii active si creative a participantilor la formare.

Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4, P5
A5.3. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul Centrelor de Tutorat Didactic – pilot
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate

5.3.1 Cadrul necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică în învățământul preuniversitar, creat la nivelul Centrelor de Tutorat Didactic-CTD pilot.

5.3.2 Cadru logistic creat, necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul la nivelul Centrelor de Tutorat Didactic-CTD pilot, prin:

a) proceduri si sisteme create, pentru a permite interconectarea tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

b) 11 Centre de tutorat – pilot, amenajate şi dotate corespunzător

Organizare și desfășurare activități

5.3.1 Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul Centrelor de Tutorat Didactic – pilot care sa permită organizarea şi desfăşurarea activităților specifice de mentorat didactic pe întreaga durata a carierei didactice, precum si crearea şi aplicarea de proceduri metodologice de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

5.3.2. Crearea cadrului logistic necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul Centrelor de Tutorat Didactic – pilot, prin:

a) crearea de proceduri si sisteme de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

b) amenajarea si dotarea corespunzatoare a spațiilor organizate regional, operaționale la nivel județean (create în cadrul caselor corpului didactic), ca centre de asigurare şi intermediere a relației învățământ preuniversitar-învățământ universitar, pentru debutul/evoluția/dezvoltarea în cariera didactică, inclusiv spațiile destinate activităților de formare, inclusiv în sistem blendead-learning/online, inclusiv în regim de videoconferință.

Modul de videoconferinta; 15 laptopuri + sistem de operare care vor optimiza procesul educational, producand beneficii viitoare, inclusiv post-finalizare proiect; 1 multifunctionala in vederea imprimarii, scanarii, multiplicarii materialelor necesare. Dezvoltarea şi implementarea suportului/infrastructurii pentru derularea la distanță a activităților de formare prin mijloace multimedia furnizează o experiență de învățare multimedia, în timp real, care se înscrie în contextul european de utilizare a metodelor moderne de învățare. Modul de învățare la distanță prin videoconferință va permite participanților să lanseze discuții online, să facă schimburi de fişiere şi să completeze chestionare. Toate aceste activități desfăşurându-se în timp real, vor avea un puternic impact asupra participanților grupului țintă şi vor putea fi derulate ulterior către alte cadre didactice, indiferent de specialitate sau regiune. Platforma implementată pentru instruirea asistată de calculator poate gestiona procesul de învățare, asigură sesiuni de instruire sincrone şi asincrone şi poate servi conținutul educațional cursanților. În sesiunile de învățare sincronă, formatorul trebuie sa se afle în aceeaşi locație fizică pentru a ghida procesul de instruire şi pentru a adăuga valoare şi experiență proprie în acest proces. Extinderea solicitată va adăuga un nou modul aplicației existente care va permite Învățarea la Distanță in mod sincron prin videoconferință, mesagerie instant, partajare de aplicații şi pagini Internet şi tablă de desen partajată. Noul modul va furniza o experiență de învățare multimedia, în timp real, ghidată de formator. Implementarea modulului de videoconferinta va duce la următoarele rezultate: - modulul de învățare la distanță prin videoconferință va suporta discuții online, schimbul de fişiere şi directoare, completarea de chestionare, tablă de desen partajată (whiteboard), partajare de aplicații şi pagini Internet;- se vor putea organiza sesiuni de colaborare cu drepturi stricte sau libere. În sesiunile de colaborare cu drepturi restrânse, organizatorul sesiunii va trebui să aibă control asupra funcționalităților disponibile pentru participanți. Va fi posibilă planificarea şi invitarea participanților la sesiunile de colaborare.

Grup țintă: -
Parteneri: B, P5-P15
A5.4. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul rețelei de scoli de aplicație care funcționeaza în sistem de consorțiu scolar în cadrul Bazelor de practica pedagogica – BPP
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate

5.4.1 Cadru necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul rețelei de şcoli de aplicație care funcționează în sistem de consorțiu şcolar în cadrul Bazelor de practică pedagogică – BPP, creat pentru a permite organizarea şi desfăşurarea activităților specifice de mentorat didactic pe întreaga durata a carierei didactice, precum si proceduri metodologice create în vederea interconectării tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

5.4.2. Cadru logistic creat, necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul rețelei de şcoli de aplicație care funcționează în sistem de consorțiu şcolar în cadrul Bazelor de practică pedagogică – BPP, prin:

a) proceduri si sisteme create, pentru a permite interconectarea tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

b) 100 baze de practica pedagogica (BPP), amenajate si dotate corespunzator, pentru organizarea şi desfăşurarea activităților de mentorat didactic.

Organizare și desfășurare activități

5.4.1 Crearea cadrului necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul rețelei de şcoli de aplicație care funcționează în sistem de consorțiu şcolar în cadrul Bazelor de practică pedagogică – BPP care sa permită organizarea şi desfăşurarea activităților specifice de mentorat didactic pe întreaga durata a carierei didactice, precum si crearea şi aplicarea de proceduri metodologice de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

5.4.2 Crearea cadrului logistic necesar operaționalizării mecanismului institutional al mentoratului de carieră didactică, la nivelul rețelei de şcoli de aplicație care funcționează în sistem de consorțiu şcolar în cadrul Bazelor de practică pedagogică – BPP, prin:

a) crearea de proceduri si sisteme de interconectare a tuturor actorilor implicați în mecanismul instituțional al mentoratului de cariera didactica în învațamântul preuniversitar;

b) amenajarea si dotarea corespunzatoare a spațiilor:

 • destinate activitaților de asigurare a mentoratului de cariera didactica (inclusiv a activitaților în sistem blendead-learning/online, inclusiv în regim de videoconferința);
 • destinate formarii continue la distanța, desfasurarii practicii pedagogice si evaluarii activitații didactice practice - predarea la clasa si evaluarea.

Pachet interactiv (Tabla interactiva; Videoproiector/camere video mobile; Suport videoproiector) + laptop, necesar dotarii fiecarei baze de practica pedagogica.

Educatia digitala este din ce în ce mai prezenta în învațamântul din România, evoluțiile din domeniul tehnologiei ducând la schimbari fundamentale ale modului prin care copiii si tinerii învața, propunând o abordare practica a programei scolare, cu scopul de a încuraja implicarea si interactivitatea elevilor dar si de a le facilita asimilarea de cunostinte si formarea de competențe.

Resursa denumita clasa interactiva poate fi întâlnita pâna la cele mai înalte etape ale educației (universitați), având nenumarate beneficii. O mai buna interacțiune între participanți si un angajament mai mare din partea acestora, plus diversitatea lecțiilor prin multitudinea de instrumente educative si prin experimentele simulatoare pentru diferite materii, sunt doar câteva dintre acestea.

În situația limitarii sau suspendarii activitaților didactice care impun condiția prezenței fizice a elevilor si/sau a cadrelor didactice în unitațile de învațamânt, activitațile de practica pedagogica, activitațile didactice si cele de inspecție scolara se realizeaza în system blended learning/online, prin intermediul tehnologiei.

Tabla interactiva multi-touch are un sistem de detecție optica si este prevazuta cu butoane complet personalizabile pe fiecare laterala a acesteia.

Tehnologia inovativa si software-ul multidisciplinar disponibil atât în limba româna cât si în alte limbi de circulație internaționala, ofera profesorilor posibilitatea de a-si pune creativitatea în slujba realizarii unor experiențe extrem de atractive pentru elevi si studenți. De asemenea, aceasta ofera instrumentele necesare pentru a face prezentarile mult mai dinamice si colaborative.

Grup țintă: -
Parteneri: B

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”