A4. Crearea cadrului strategic național de operaționalizare a cadrului normativ privind mentoratul de cariera didactica si a cadrului conceptual curricular pentru nivel liceal, adaptat sistemului blended-learning, inclusiv pentru predarea-învațarea-evaluarea în sistem online

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A4.1. Revizuirea/elaborarea și validarea curriculumului național şcolar obligatoriu în vederea adaptării la predare- învățare – evaluare în sistem online, pentru nivel liceal
Perioada: 01.04.2021 - 30.09.2022
Durata: 30 luni
Rezultate previzionate
 • Curriculum național scolar obligatoriu in vederea adaptarii la predarea- invațarea – evaluare în sistem online, pentru nivel liceal, revizuit/elaborat si validat
Organizare și desfășurare activități
 • Se vor constitui echipe mixte de profesori (din sistemul universitar si preuniversitar) care vor revizui/elabora si valida curriculumul național scolar obligatoriu la nivel liceal, în contextual adaptarii procesului didactic, cu cele trei componente: predarea-învațarea-evaluarea, si a proceselor conexe (inspecția scolara, dezbaterea), la sistemul online.
 • Echipele mixte de profesori vor revizui/elabora si valida curriculumul național scolar obligatoriu la nivel liceal, în vederea adaptarii procesului didactic la sistemul online, avand ca reper finalitațile învațamântului post-obligatoriu (liceal), care sunt reprezentate de competențele-cheie formate la un nivel funcțional si la un nivel dezvoltat.
 • Nivelul funcțional vizeaza un ansamblu de achiziții dobândite de elevi la finalul învațamântului obligatoriu, care îi permit sa efectueze operari în contexte diversificate, care presupun atât elemente cunoscute cât si altele inedite, atât concrete cât si cu diferite niveluri de abstractizare.
 • În acest stadiu, o mare parte a componentelor competențelor-cheie devin operaționale si contribuie la consolidarea structurilor conceptuale si procedurale ale disciplinelor de studiu, prin stabilirea de interdependențe si elemente practice aplicate in sistem online.
 • Nivelul dezvoltat cuprinde extinderea, diversificarea, specializarea si valorificarea competențelor-cheie într-o varietate de contexte de învațare formala si nonformala. În acest stadiu toate componentele competențelor-cheie sunt structurate.
 • Varietatea contextelor abordate conduce la aprofundare, prin stabilirea de interdependențe si elemente practice aplicate în sistem online.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1-P15
A4.2. Elaborarea reperelor strategice/metodologice de organizare și desfășurare a programelor de tip TELEȘCOALĂ și a programelor de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educaționale deschise
Perioada: 01.06.2021 - 30.11.2023
Durata: 30 luni
Rezultate previzionate
 • Repere strategice/metodologice de organizare si desfasurare a programelor de tip TELESCOALA si a programelor de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educaționale deschise, elaborate;
 • Materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi si cadre didactice pentru activitatea in mediul online/resurse educaționale deschise), elaborate.
Organizare și desfășurare activități

Elaborarea reperelor strategice/metodologice de organizare si desfasurare a programelor de tip TELESCOALA si a programelor de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educaționale deschise, inclusiv elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi si cadre didactice pentru activitatea in mediul online/resurse educaționale deschise:

3 OFERTE EDUCAȚIONALE pt elevi (Educație digitala si abilitați media / Strategii metacognitive / Educație incluziva si dezvoltarea gândirii critice) - Vor fi elaborate repere strategice/metodologice de organizare si desfasurare a programelor si activitaților de tip TELESCOALA si a programelor de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educationale deschise (cursuri, proiecte de lecții, prezentari, carți, manuale, teme pentru acasa, chestionare, activitați în clasa sau în laborator, jocuri, simulari, teste, resurse audio sau video si multe alte resurse puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic si la care accesul este liber):

1. Educație digitala si abilitați media Acest program vizeaza formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea de competente digitale si de abilitați media la elevi. Competențele dobândite de elevi în urma participarii cadrelor didactice la acest program le ofera le ofera multe oportunitați noi si genereaza si o serie provocari societale semnificative. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea si creativitatea viitorilor adulti, pot contribui la îmbunatațirea eficienței si a rezultatelor învațarii. Prin intermediul acestui curs pot fi pregatiți elevii pentru a deveni consumatori si uitilzatori avizați si responsabili de produse si instrumente digitale si media, care sa activeze într-un mediu profesional, social si cultural din ce în ce mai interconectat si mai globalizat;

2. Strategii metacognitive Acest program vizeaza formarea si dezvoltarea de competente metacognitive la elevi. Metacogniția este un instrument cognitiv de control si de gestionare a unei activitați cognitive. Strategiile metacognitive reprezinta instrumente prin care elevii constientizeaza propria lor activitate cognitiva - activitatea lor mnezica si de învațare - precum si mecanismele autoreglatorii care constau în controlurile cognitive: reguli, procedee, strategii de care dispune persoana pentru a memora, a înțelege si pentru a rezolva probleme. Strategiile metacognitive vizeaza  cunoasterea funcționalitații propriei activitați cognitive si a capacitații de control al unui aspect al activitații cognitive, facilitând autoevaluarea, orientarea adecvata în cariera etc;

3. Educatia incluziva si dezvoltarea gândirii critice

 • Acest program vizeaza formarea si dezvoltarea la elevi a competențelor specifice unui mediu educațional incluziv – capabilitatea de a promova paradigma scolii inclusive;
 • Cadrele didactic ating acest obiectiv prin proiectarea si organizarea procesului de instruire si formare cu scopul valorificarii potențialului fiecarui elev, prin elaborarea si implementarea modelelor de integrare curriculara, prin crearea de noi oportunitați de instruire si de formare în contextul parteneriatelor educaționale, prin respectarea dreptului la educație al copilului si a modalitaților legale de valorificare a acestuia în contextul scolii incluzive, prin valorificarea managementului clasei în crearea de oportunitați educaționale pentru toți elevii.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4, P5
A4.3. Realizarea de studii tematice
Perioada: 01.07.2021 - 31.12.2023
Durata: 30 luni
Rezultate previzionate
 • Minimum 1 studiu tematic realizat, privind aplicarea/adaptarea/particularizarea curriculumului revizuit cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural, elevi cu dizabilitați sau scolarizați la domiciliu si în spital
Organizare și desfășurare activități
 • Realizarea de studii tematice privind aplicarea/adaptarea/particularizarea curriculumului revizuit cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socioeconomic, din mediul rural, elevi cu dizabilitați sau scolarizați la domiciliu și/sau în spital;
 • Prin intermediul studiilor tematice privind aplicarea/adaptarea/particularizarea curriculumului revizuit cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural, elevi cu dizabilitați sau scolarizați la domiciliu si în spital vor fi elaborate principiile, conținuturile care vor asigura echitatea si incluziunea în procesul educațional a tuturor categoriilor de elevi;
 • Scopul acestor studii tematice este de a îmbunatați comunicarea si relațiile care implica triunghiul scoala - familie – comunitate, constientizarea tuturor actorilor educaționali implicați în pregatirea si în formarea tinerei generații. De asemenea, se urmareste îmbunatațirea comunicarii parinți-elevi-cadre didactice si o implicare activa a parinților în mediul scolar.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4, P5
A4.4. Elaborarea reperelor strategice privind realizarea practicii pedagogice si a activitații de predare-învațare-evaluare la clasă
Perioada: 01.07.2021 - 31.12.2023
Durata: 30 luni
Rezultate previzionate
 • Repere strategice elaborate, privind realizarea practicii pedagogice si a activitații de predare-învațare-evaluare la clasa
Organizare și desfășurare activități
 • Aceste repere asigură cadrul operațional pentru proiectarea, organizarea si desfasurarea activitaților practice pedagogice de tip practica pedagogica care sunt cuprinse în ansamblul condițiilor de formare psihopedagogica pentru ocuparea unei funcții didactice în învațamântul preuniversitar românesc;
 • Pregatirea viitoarelor cadre didactice presupune atât o componentă teoretica de formare cât si o componenta practica.
 • Prin intermediul practicii pedagogice, viitorul cadru didactic îsi valorifica si îsi dezvolta competențele psihopedagogice;
 • Procesul educațional, desfasurat inclusiv în sistem blended learning/online, prin intermediul tehnologiei si al internetului, constituie, de asemenea, un segment al domeniului Educație care impune reglementare prin elaborare de repere strategice.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4, P5

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”