A3. Elaborarea/revizuirea cadrului național strategic pentru profesionalizarea carierei didactice în învațamântul preuniversitar

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A3.1. Realizarea unui studiu de diagnoză și prognoză privind „Starea Sistemului de formare a cadrelor didactice - Cercetare longitudinală 2015-2025”
Perioada: 01.04.2021 - 31.07.2022
Durata: 16 luni
Rezultate previzionate
 • Studiu de diagnoza si prognoza privind „Starea Sistemului de formare a cadrelor didactice – Cercetare longitudinala 2015-2025”
Organizare și desfășurare activități
 • 3.1.1. Documentare cu rol diagnostic asupra modalitaților de abordare a formarii cadrelor didactice si a eficienței acesteia ca expresie a rezultatelor din sistem;
 • 3.1.2. Analiza gradului de adaptabilitate a sistemului la formarea online vs.formarea in situ;
 • 3.1.3. Cresterea gradului de eficacitate si de atractivitate a programelor de formare prin organizarea si desfasurarea formarii continue a cadrelor didactice în sistem online;
 • 3.1.4. Investigarea opiniei formatorilor, pe de o parte, si a beneficiarilor acestor programe de formare, pe de alta parte, cu privire la competențele formate în cadrul pregatirii si la impactul situațiilor cu care acestia s-au confruntat în practica la clasa;
 • 3.1.5. Evaluarea eficienței modului de organizare a programului de formare a cadrelor didactice, din punct de vedere curricular si administrative;
 • 3.1.6. Identificarea masurii în care motivația parcurgerii programelor de formare contribuie la formarea ansamblului competențelor profesionale prevazute de standardele pentru profesia didactica;
 • 3.1.7. Relevanța mobilitații cadrelor didactice pentru formarea ansamblului competențelor profesionale prevazute de standardele pentru profesia didactica;
 • 3.1.8. Evaluarea influenței stagiilor practice pedagogice în eficientizarea formarii cadrelor didactice;
 • 3.1.9. Sondarea percepției cadrelor didactice în legatura cu nivelul competențelor profesionale deținute;
 • 3.1.10. Identificarea sugestiilor privind eficientizarea sistemului de formare a cadrelor didactice;
 • 3.1.11. Prognoza/proiectarea ofertei de formare a cadrelor didactice pe termen mediu, cu ținte intermediare anuale (structura pe domenii de pregatire, calificari; distribuția teritoriala a calificarilor), si proiectarea programului de studiu adaptat nevoilor în schimbare identificate prin diagnoza contextului.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4
A3.2. Organizarea si desfasurarea a două conferințe științifice internaționale în domeniul carierei didactice
Perioada: 01.05.2021 - 30.11.2022
Durata: 7 luni
Perioada: 01.05.2023 - 30.11.2023
Durata: 7 luni
Rezultate previzionate

Conferințele internaționale si realizarea de profiluri de tara, analize comparative etc.. au drept scop configurarea unui inventar al reperelor care sa permita operaționalizarea metodologica a mentoratului de cariera didactica, în învațamântul preuniversitar din România.

 • 2 conferințe internaționale organizate si desfasurate si realizarea unui inventar al reperelor care sa permita operaționalizarea metodologica a mentoratului de cariera didactica, în învațamântul preuniversitar din România (profiluri de tara, analize comparative etc.)
Organizare și desfășurare activități

Organizarea si desfasurarea a două conferințe ştiințifice internaționale în domeniul carierei didactice: prima în anul I de proiect şi a doua în anul al III-lea de proiect, în scopul realizarii unui inventar al reperelor care sa permita operaționalizarea metodologica a mentoratului de cariera didactica, în învațamântul preuniversitar din România (profiluri de țara, analize comparative etc.):

 • 3.2.1. organizarea si desfasurarea a două conferințe ştiințifice internaționale în domeniul carierei didactice si realizarea de profiluri de țara, analize comparative realizate în scopul configurarii unui inventar al reperelor care sa permita operaționalizarea metodologica a mentoratului de cariera didactica, în învațamântul preuniversitar din România;
 • 3.2.2. participarea a 100 de profesori, specialisti în domeniul educațional din țara si din strainatate, care vor prezenta si vor dezbate cele mai noi teorii, paradigme si rezultate practice din domeniul mentoratului didactic;
 • 3.2.3. valorificarea conținuturilor si a celor mai eficiente orientari din domeniul mentoratului didactic, care vor fi repere-cheie ce urmeaza sa fie transmise membrilor grupului ținta al proiectului;
 • 3.2.4. dezvoltarea parteneriatelor existente între instituții de prestigiu în domeniul educațional si inițierea de noi parteneriate, care vor constitui resurse importante în elaborarea curriculumului si a programelor de formare din cadrul proiectului, inclusiv în contextul organizarii si desfasurarii procesului educațional în sistem blended learning/online.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P5
A3.3. Elaborarea strategiei naționale privind cariera didactică
Perioada: 01.08.2021 - 31.07.2023
Durata: 24 luni
Rezultate previzionate
 • 1 Strategie naționala privind cariera didactica elaborate
Organizare și desfășurare activități
 • Analiza contextuala (Contextul national, Contextul privind cariera didactica, Formarea privind cariera didactica în Uniunea Europeana, Formarea privind cariera didactica în România, Disfuncționalitați privind cariera didactica în România);
 • Viziunea si obiectivele strategice (Elaborarea unei viziuni moderne privind cariera didactica si stabilirea unor obiective strategice menite sa conduca la conturarea, structurarea unui cadru national unitar privind formarea si evolutia in cariera didactica);
 • Construirea unui sistem de formare pentru cariera didactica în România (intervenții privind reglementarea, intervenții privind finanțarea, intervenții privind coordonarea, organizarea si funcționarea, intervenții privin evaluarea si certificarea);
 • Crearea si dezvoltarea bazelor de practica pedagogica, instituții de facilitare a mentoratului de cariera didactica si de asigurare a cadrului pentru organizarea stagiilor practice pedagogice;
 • Identificarea si reglementarea unor rute alternative de profesionalizare/evoluție în cariera didactica;
 • Crearea si dezvoltarea unui sistem fiabil de formare continua ca dezvoltare profesionala;
 • Adecvarea la rolurile didactice în schimbare a sistemului de evaluare si examinare a cadrelor didactice;
 • Stabilirea prioritaților (consultari publice, costuri estimate, grupuri ținta, prioritizare, monitorizare si evaluare).
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4, P5
A3.4. Operaționalizarea strategiei privind cariera didactică
Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2023
Durata: 24 luni
Rezultate previzionate
 • Standard ocupational pentru profesor elaborat/revizuit;
 • Programe unitare de practica pedagogica revizuite/adaptate/elaborate;
 • Standarde de formare pentru evoluția în cariera didactica elaborate/revizuite;
 • Standarde de calitate privind programele de formare continua elaborate/revizuite;
 • Cadrul metodologic privind formarea continua elaborat/revizuit:
  • proceduri de recunoastere si de echivalare naționala si internaționala si certificare a nivelului de competența didactica, necesara debutului si dezvoltarii în cariera didactica în învațamântul preuniversitar, pe baza standardelor didactice si a indicatorilor de realizare si de performanța;
  • metodologii elaborate/revizuite privind evaluarea curenta a calitații activitații didactice realizate de catre un cadru didactic, inclusiv pentru mediul online;
  • ghiduri elaborate/revizuite privind evaluarea activitații cadrelor didactice pe domenii stiințifice sau discipline de studiu din planurile-cadru din învațamântul preuniversitar;
  • proceduri/instrumente elaborate/revizuite, aferente inspecțiilor scolare;
 • 1 Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic în vederea ocuparii unei funcții didactice, revizuita;
 • Cadrul metodologic privind acreditarea si implementarea programelor de formare continua a personalului didactic din învațamântul preuniversitar, elaborat/revizuit;
 • Minimum 150 tematici si bibliografii pentru examenele si concursurile care asigura evoluția în cariera didactica (definitivat, grade didactice etc.), elaborate/revizuite;
Organizare și desfășurare activități
 • revizuirea standardului ocupațional pentru profesor, disociat pe niveluri de învațamânt, etape din cariera didactica si pe contexte si medii de predare;
 • adaptarea/elaborarea unor programe unitare de practica pedagogica, în sensul de activitate didactica practica;
 • revizuirea standardelor de formare pentru evoluția în cariera didactica si corelarea acestora cu sistemul de standarde didactice funcțional în spațiul comunitar – standard ocupaționale, standarde de formare inițiala si continua;
 • Elaborarea/revizuirea standardelor de calitate privind programele de formare continua a personalului din învațamântul preuniversitar pentru evoluția în cariera didactica;
 • Elaborarea/revizuirea cadrului metodologic privind formarea continua ca evoluție în cariera în contextul noului cadru normativ legislativ, inclusiv:
 • Elaborarea/revizuirea procedurilor de recunoastere si de echivalare naționala si internaționala si certificare a nivelului de competența didactica, necesara debutului si dezvoltarii în cariera didactica în învațamântul preuniversitar, pe baza standardelor didactice si a indicatorilor de realizare si de performanța;
 • Elaborarea/revizuirea metodologiilor privind evaluarea curenta a calitații activitații didactice realizate de catre un cadru didactic, inclusiv pentru mediul online;
 • Elaborarea ghidurilor privind evaluarea activitații cadrelor didactice pe domenii stiințifice sau discipline de studiu din planurile-cadru din învațamântul preuniversitar;
 • Elaborarea/revizuirea procedurilor/instrumentelor aferente inspecțiilor scolare;
 • Revizuire metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic în vederea ocuparii unei funcții didactice;
 • Elaborarea/revizuirea cadrului metodologic privind acreditarea si implementarea programelor de formare continua a personalului didactic din învațamântul preuniversitar;
 • Elaborarea/revizuirea tematicilor si a bibliografiilor pentru examenele si concursurile care asigura evoluția în cariera didactica (definitivat, grade didactice etc.).
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1 – P15

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”