A2. Elaborarea cadrului normativ instituțional pentru profesionalizarea carierei didactice în învațamântul preuniversitar

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A2.1. Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea și funcționarea mentoratului de carieră didactică
Perioada: 01.04.2021 - 31.03.2023
Durata: 24 luni
Rezultate previzionate

Cadru normativ elaborat/revizuit care sa permita organizarea si funcționarea mentoratului de cariera didactica, ca mecanism instituțional în învațamântul preuniversitar din România:

Organizare și desfășurare activități

Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care sa permita organizarea si funcționarea mentoratului de cariera didactica, ca mecanism instituțional în învațamântul preuniversitar din România: reglementarea normativa a rețelei instituționale implicata în mecanismul de operaționalizare a mentoratului carierei didactice în învațamântul preuniversitar din România.

Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P2, P3, P4, P5
A2.2. Elaborarea cadrului normativ care asigură înființarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice - CNMCD
Perioada: 01.08.2021 - 31.07.2023
Durata: 24 luni
Rezultate previzionate
 • Hotarâre de Guvern privind înființarea, organizarea si funcționarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice – CNMCD
Organizare și desfășurare activități
 • Reglementarea normativa a Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice – CNMCD, instituție publica autonoma, de interes național, cu personalitate juridica, finanțata parțial din bugetul de stat, aflata în coordonarea Ministerului Educației si aprobarea acestuia prin hotarâre de guvern.
 • Reglementarea normativa a CNMCD va include si existența Consiliului Național Stiințific pentru Profesionalizarea Carierei Didactice (CNSPCD), ca organism de sprijin pentru CNMCD în fundamentarea si validarea deciziilor privind accesul si evoluția în cariera didactica în România.
 • CNSPCD, ca organism stiințific consultativ la nivel national, îsi va desfasura activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si în acord cu recomandarile si reglementarile elaborate la nivelul Comisiei Europene. CNSPCD va reuni cadre didactice atât din învațamântul universitar, cât si preuniversitar, cu experiența si cu autoritate profesionala si stiințifica recunoscuta la nivel national/international.
 • Înființarea CNSPCD va fi prevazuta de Legea Educației, iar organizarea si funcționarea CNSPCD se reglementeaza prin Hotarâre de Guvern privind organizarea si funționarea CNMCD.
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P5
A2.3. Dezvoltarea mecanismului legislativ instituțional necesar operaționalizării reglementărilor privind mentoratul de carieră didactică
Perioada: 01.09.2021 - 30.08.2023
Durata: 24 luni
Rezultate previzionate

Mecanismului legislativ instituțional necesar operaționalizarii reglementarilor privind profesionalizarea carierei didactice, dezvoltat prin:

a) 4 Regulamente de organizare si funcționare elaborate si aprobate prin ordine de ministru:

 • Regulamentul de organizare si funcționare a Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice;
 • Regulamentul – cadru de organizare si funcționare a centrelor de formare pentru cariera didcatica (CFCD) din învațamântul universitar (CFCD din cadrul departamentelor/structurilor din învațamântul universitar, cu atribuții în formarea si dezvoltarea competenței didactice);
 • Regulamentul de organizare si funcționare a caselor corpului didactic ca centre de tutorat didactic (CTD);
 • Regulamentul de organizare si funcționare a bazelor de practica pedagogica (BPP).

b) 1 ordin de ministru pentru BPP selectate.

Organizare și desfășurare activități

Mecanism legislativ instituțional necesar operaționalizarii reglementarilor privind profesionalizarea carierei didactice, dezvoltat prin:

a) Elaborarea/revizuirea urmatoarelor Regulamente de organizare si funcționare:

 • 2.3.1. Elaborarea Regulamentului de organizare si funcționare a Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice;
 • 2.3.2. Elaborarea/revizuirea Regulamentului – cadru de organizare si funcționare a centrelor de formare pedagogica (CFP) din învațamântul universitar (CFP din cadrul departamentelor/structurilor din învațamântul universitar, cu atribuții în formarea si dezvoltarea competenței didactice);
 • 2.3.3. Elaborarea/revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare a caselor corpului didactic ca centre de tutorat didactic (CTD);
 • 2.3.4. Elaborarea/revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare a bazelor de practica pedagogica (BPP);
 • 2.3.5. Elaborarea proiectelor de ordin de ministru pentru Regulamentele de organizare si funcționare precizate anterior si înaintarea lor spre aprobare;
 • 2.3.6. Elaborarea cadrului normativ de integrare/interconectare si funcționare a rețelei – pilot de mentorat didactic, în vederea operaționalizarii mecanismului mentoratului carierei didactice în învațamântul preuniversitar din România.

b) Selecția bazelor de practica pedagogica (BPP):

 • metodologia de selecție a scolilor de aplicație pentru practica pedagogica, asociate fiecarei BPP (scoala-spital, scoala- penitenciar, scoli din medii vulnerabile etc.).
Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P5
A2.4. Elaborarea cadrului normativ privind învățarea în sistem blended-learning/online
Perioada: 01.01.2022 - 31.12.2023
Durata: 24 luni
Rezultate previzionate

Elaborarea cadrului normativ privind funcționarea sistemului blended-learning /online în organizarea si desfasurarea procesului de predare-învațare-evaluare si a altor activitați didactice, în cadrul sistemului de învațamânt preuniversitar, în complementaritatea sistemului clasic in situ, pentru situații de criza si pentru situațiile menționate în categoria contexte nespecifice, inclusiv privind asigurarea starii de bine si a rezilienței la stres pentru elevi si cadre didactice, în cadrul procesului educațional.

 • Modificari legislative – completare/adaptare lege-cadru
Organizare și desfășurare activități

Elaborarea cadrului normativ privind funcționarea sistemului blended-learning /online în organizarea si desfasurarea procesului de predare-învațare-evaluare si a altor activitați didactice, în cadrul sistemului de învațamânt preuniversitar, în complementaritatea sistemului clasic in situ, pentru situații de criza si pentru situațiile menționate în categoria context nespecifice, inclusiv privind asigurarea starii de bine si a rezilienței la stres pentru elevi si cadre didactice, în cadrul procesului educațional.

Grup țintă: -
Parteneri: B, P1, P5

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”