A1. Management de proiect

Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
A1.1. Monitorizare si coordonare a activităților specifice ale proiectului (managementul riscurilor, change management etc.)
Perioada: 01.04.2021 - 31.12.2023
Durata: 33 luni
Rezultate previzionate
 • 1 x Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata; Strategia va prevedea masurile adoptate de catre EM pentru implementarea proiectului in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor, atenuarea sau eliminarea riscurilor, derularii unui management financiar riguros si asigurarii respectarii regulilor si legislatiei nationale privind proiectele finantate din fonduri publice.

Strategia de implementare va contine:

1. Proceduri si metodologii specifice fiecarei activitati realizate
2. PO cf O SGG 400/2015--Codul controlului intern realizate;
3. Procedura de Managementul calitatii dezvoltata;
4. Modele de documente specifice (grafic activitati, proceduri de lucru, fise post, buget detaliat, cash-flow, lista achizitiilor, fise de pontaj, modele de proceduri de achizitii publice, lista riscurilor etc) elaborate ca instrumente suport ale activitatii de management
5. Planul de activitati detaliat
6. Referiri la Instructiuni, Regulamente, Norme

 • 12 x RT realizate

MP va intocmi RT privind progresul implementarii proiectului, stadiul indeplinirii obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor cu o frecventa minima de 1 raport la fiecare 3 luni de implementare a proiectului, ori de cate ori este necesar in vederea decontarii cheltuielilor angajate in cadrul proiectului sau la solicitarea expresa a OI POCU/AM POCU.

 • 36 x Sedinte de management

MP va coordona sedinte de management minim cu o frecventa lunara sau ori de cate ori situatia o impune. In cadrul sedintelor se vor planifica activitatile cu consultarea EI si alocarea sarcinilor, se vor identifica solutii la eventuale bariere in implementarea proiectului.

Organizare și desfășurare activități

Managementul de proiect cuprinde urmatoarele subactivitati: Vizeaza tehnici specifice de management de proiect, pentru asigurarea gradului optim de implementare, monitorizare si control tehnico-financiar al activitaților propuse, pentru a îndeplini obiectivele specifice ale acestuia.

Principalele rezultate se vor reflecta in:

 • realizarea unei strategii de implementare;
 • realizarea unei strategii de monitorizare, raportare si control al proiectului;
 • realizarea de proceduri de lucru aferente activitaților principale, plan detaliat de contingența privind identificarea, evaluarea si managementul riscurilor.

Procedurile de lucru reprezinta un instrument de lucru esențial, care stabileste termene, responsabilitați, metode de îndeplinire a rezultatelor si contribuie la identificarea riscurilor. Procedurile sunt supuse revizuirii, în funcție de evoluția sau schimbarile survenite pe parcursul implementarii.

Managementul proiectului vizeaza:

 • Planificarea, organizarea, monitorizarea, verificarea si controlul proiectului;
 • Realizarea planificarilor lunare de activitați în corelare cu cererea de finanțare;
 • Monitorizarea derularii corespunzatoare a proceselor, inclusiv a proceselor didactice, a activitaților si resurselor umane;
 • Verificarea implementarii corespunzatoare a sarcinilor trasate catre echipa de implementare a proiectului;
 • Controlul îndeplinirii obiectivelor, indicatorilor si rezultatelor proiectului la standarde ridicate de calitate si performanța;
 • Menținerea comunicarii cu stakeholderii proiectului privind implementarea proiectului;
 • Asigurarea de planuri de contingența pentru abordarea proactiva si reactiva a riscurilor.

Managerul de proiect va asigura managementul si gestiunea proiectului in conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, având drept scop realizarea obiectivelor la un nivel ridicat de eficienta si calitate. În procesul de implementare, managerul de proiect se va ocupa de coordonarea tehnica si organizatorica, va urmari realizarea activitaților proiectului la termen si obținerea rezultatelor asumate. Pe parcursul intregii activitati vor fi respectate principiile nediscriminarii.

Managementul proiectului va fi asigurat pe toata perioada de derulare a proiectului si va urmari planificarea, monitorizarea evaluarea si controlul tuturor activitaților, asigurând atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor în conformitate cu cererea de finanțare.

Monitorizarea si raportarea tehnica va urmari respectarea prevederilor Anexei 4 la contractul de finanțare-monitorizarea si  raportarea POCU, instrucțiunile si procedurile AMPOCU si MFE.

Pentru realizarea rapoartelor tehnice, managerul va colecta contribuțiile aduse de experți, sursa de informare fiind rapoartele experților care au ca atribuții implementarea propriu-zisa a activitaților proiectului.

Managementul riscurilor implica realizarea de proceduri si a unui plan (registru) de contingența pentru gestiunea riscurilor, monitorizarea constanta a contextului si derularea proiectului pentru a preveni producerea situațiilor considerate a avea grad mare de risc si/sau impact ridicat si aplicarea de masuri corective, ori de câte ori situația o impune.

Grup țintă: -
Parteneri: B

Parteneri„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”