Despre proiect

SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritară 6: Educaţie și competenţe / Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI / Schema de ajutor de minimis Innotech Student – POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13

Cod proiect: POCU/829/6/13/140563

Beneficiar: Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Perioada de implementare – 30 decembrie 2021 – 29 decembrie 2023

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului are in vedere creşterea numărului de absolvenţi care îşi găsesc un loc de munca şi implicit a ratei de ocupare in corelare cu nevoile pieţei muncii ca urmare a accesului la programe de formare in domeniul antreprenoriatului, stagii de practica, activităţi de mentorat în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor aşa cum sunt ele prezentate in SNC, SNCDI şi Strategia de specializare inteligenta pentru minim 350 studenţi, pe de o parte, şi crearea si ocuparea a minim 65 de noi locuri de munca in urma înfiinţării a minim 26 de noi întreprinderi prin acordarea de ajutor financiar, pe de alta parte.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1 – Formarea profesionala in domeniul antreprenorial a minim 350 studenti ai ULBS, ISCED 5-8, formare care sa faciliteze insertia pe piata muncii a absolventilor;
  • OS2 – Analiza şi evaluarea planurilor de afaceri elaborate de catre participantii la grupul tinta in vederea selectarii acelor planuri de afaceri cu cel mai mare potential real de implementare, care vizeaza dezvoltarea de intreprinderi care activeaza in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă si sanatate identificate prin SNCDI.
  • OS3 – Consolidarea competentelor antreprenoriale şi a celor specifice, în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile şi subdomeniile de specializare inteligentă si sanatate identificate prin SNCDI, a minim 26 participanti din grupul tinta al proiectului, care au absolvit programul de formare antreprenoriala si ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru acordarea de sprijin financiar, prin: organizarea şi participarea acestora la intreprinderi simulate; efectuarea de stagii de practica organizate in cadrul unei intreprinderi existente; furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat aferente planului de afacere selectat.
  • OS4 – Infiintarea a min.26 de SU, pe baza PA selectate, în sectoarele competitive identif. prin intermediul SNC sau care au în vedere dezv. de afaceri in domeniile si subdomeniile de specializare inteligentă si sanatate identificate prin SNCDI, prin acordarea de sprijin financiar in vederea implementarii a min.26 de PA si crearea a min.65 de noi locuri de munca in cadrul acestora.

Beneficii:

  • Promovarea antreprenoriatului în rândul studenților
  • Creșterea gradului de ocupare prin crearea de noi locuri de muncă
  • Reducerea perioadei de timp între absolvirea studiilor superioare și prima integrare pe piața muncii.

Cine este eligibil pentru a face parte din grupul țintă?

  1. a) Studenți (ISCED 5-7): pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculată cel puțin în anul II de studii de licență.
  2. b) Doctoranzi: în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi)
  3. c) Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior): înmatriculați, la data intrării în operațiune cel puțin în anul II de studii.

Grupul țintă poate să provină de la toate cele 9 facultăți din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, de la toate domeniile/specializările și de la toate formele de învățământ.

Toți studenții (mai puțin studenții din anul 1 licență), masteranzii și doctoranzii  cu domiciliul / reședința în regiunea de implementare a proiectului, respectiv: Sibiu, Brașov, Mureș, Alba, Harghita, Covasna.

Activitățile proiectului:

Activitate: A.0. Managementul proiectului A.0.1 Managementul general al
proiectului: planificarea, organizarea, monitorizarea, verificarea și controlul proiectuluiLUNA 1     (30.12.2021 -29.01.2022)-LUNA 24 (30.11.2023- 29.12.2023)
A.0.2 Informarea, publicitatea și alte activități transversale suport necesare implementării proiectului

LUNA 1     (30.12.2021 -29.01.2022)

LUNA 24 (30.11.2023- 29.12.2023)

Activitate: A.I.Derularea unui program antreprenorial de validarea a modelelor de afaceri ale studenților în vederea sprijinirii unor inițiative antreprenoriale în sectoarele economice cu potential competitiv A.I.1. Derularea a unei campanii de informare publica cu privire la programul antreprenorial dedicat studenților ISCED 5-8 si procesul de selectare a grupului ținta si a planurilor de afaceri

LUNA 1     (30.12.2021 -29.01.2022)

LUNA 3 (28.02.2022- 29.03.2022)

A.I.2. Selectarea grupului ținta în cadrul programului antreprenorial organizat în cadrul proiectului

LUNA 1     (30.12.2021 -29.01.2022)

LUNA 3 (28.02.2022- 29.03.2022)

A.I.3. Organizarea si derularea
programului de formare în competențe antreprenoriale acreditat ANCLUNA 1     (30.12.2021 -29.01.2022)LUNA 4 (30.03.2022-29.04.2022)
A.I.4. Derularea concursului de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

LUNA 4 (30.03.2022-29.04.2022)

LUNA 5 (30.04.2022 -29.05.2022)

A.I.5. Organizarea si derularea de
întreprinderi simulate pentru familiarizarea studenților cu mediul economic realLUNA 5 (30.04.2022 -29.05.2022)LUNA 6 (30.05.2022 -29.06.2022)
A.I.6. Efectuarea de stagii de practica în cadrul unor organizații cu profil similar
afacerilor selectate pentru consolidarea competențelor practice ale studențilorLUNA 5 (30.04.2022 -29.05.2022)LUNA 6 (30.05.2022 -29.06.2022)
A.I.7.Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere, consultanța si mentorat pentru validarea si îmbunatațirea modelelor de afaceri selectateLUNA 5 (30.04.2022 -29.05.2022)LUNA 6 (30.05.2022 -29.06.2022)
A.I.8. Asigurarea înființarii firmelor
sprijinite, semnarea contractelor de
subvenție si demararea funcționarii
întreprinderilor ce vor implementa planurile
de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul
proiectuluiLUNA 5 (30.04.2022 -29.05.2022)LUNA 6 (30.05.2022 -29.06.2022)
Activitate: A.II. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri A.II.1. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

LUNA 7 (30.06.2022- 29.07.2022)

LUNA 18 (30.05.2023- 29.06.2023)

A.II.2. Monitorizarea de catre
administratorul schemei de antreprenoriat a funcționarii si dezvoltarii afacerilor finanțateLUNA 7 (30.06.2022- 29.07.2022)LUNA 18 (30.05.2023- 29.06.2023)
Activitate: A.III. Asigurarea sustenabilitații afacerilor sprijinite in timpul perioadei de implementare a proiectului A.III.1. Derularea de masuri, acțiuni si inițiative destinate consolidarii sustenabile a afacerilor sprijinite în cadrul proiectului

LUNA 19 (30.06. 2023- 29.07.2023)

LUNA 24 (30.11.2023- 29.12.2023)