Acasa

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂȚI (SGNU)
Proiect finanțat prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă – MEN-UMPFE
BENEFICIAR: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu_Facultatea de Litere și Arte
TITLUL PROIECTULUI: Studiile universitare – cheia reușitei în carieră (SUCREC)
Acord de Grant nr. AG 199/SGU/NC/II din 13.09.2019
Perioada de derulare: 13.09.2019-12.09.2021

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL ROSE
AL FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ARTE

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project –ROSE) vine în sprijinul universităților/facultăților prin finanțarea acțiunilor ce vizează îmbunătățirea calității sistemului de învățământ, sprijinind, în același timp, atingerea obiectivelor asumate de universitate/facultate.
Proiectul Facultății de Litere și Arte – STUDIILE UNIVERSITARE – CHEIA REUȘITEI ÎN CARIERĂ (SUCREC) – are ca obiectiv general sprijinirea studenţilor din FLA, expuși riscului de abandon în anul I de studii universitare de licență, în vederea creșterii ratei de retenție.
Obiectivele specifice sunt:
(Os1): Îmbunătățirea activității de tutorat în cadrul FLA;
(Os2): Iniţierea studenţilor din anul I de studii universitare în comunitatea academică;
(Os3): Identificarea timpurie a cauzelor care i-ar putea determina pe studenţi să abandoneze studiile universitare, identificarea studenţilor restanţieri din grupul-țintă și implementarea unor acţiuni de educație remedială;
(Os4): Implementarea unor acțiuni de coaching şi dezvoltare personală, de consiliere profesională și orientare în carieră, dezvoltarea spiritului de lider și de antreprenor;
(Os5): Dezvoltarea creativității și a relațiilor sociale prin activităţi extracurriculare;
(Os6): Dezvoltarea competențelor generale și specifice prin activităţi curriculare.
Obiectivul general al proiectului propus de FLA, precum şi obiectivele specifice sunt în concordanţă cu:
 Manualul de Granturi pentru Universități (2018), elaborat în cadrul Componentei 2
(Intervenții la nivelul universităților și Programe de Vară) a Proiectului privind
Învățământul Secundar (ROSE);
 Strategia „Europa 2020”;
 Strategia Naţională pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
 Strategia de dezvoltare ULBS 2020 – Sustenabilitate și excelență pentru comunitate.
În societatea bazată pe cunoaștere, elevii și studenţii trebuie sprijiniți să conştientizeze că pregătirea superioară a resursei umane este o necesitate. Insuficienta conștientizare a importanței studiilor superioare, în special de către tinerii care provin din medii defavorizate
(mediu rural, centre de plasament, familii cu venituri reduse, grupuri minoritare etc.), necesită o intervenție coerentă și continuă din partea ULBS, implicit a FLA.

Perioada de implementare a proiectului SUCREC este de 2 ani. În scopul îndeplinirii obiectivului general, a obiectivelor specifice, precum și pentru atingerea indicatorilor de impact și de rezultat, proiectul SUCREC prevede:
•activități de tutorat;
•activități motivaționale;
•activităţi de îmbunătățire a performanțelor școlare (seminare, module, ateliere);
•activităţi de coaching şi dezvoltare personală;
•activităţi de consiliere profesională şi orientare în carieră;
•activităţi de educație remedială;
•activităţi de dotare;
•activităţi de management.
Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt 100 de studenţi de la Facultatea de Litere și Arte din Sibiu (50 de studenți x 2 ani), care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile:
Studenți care au intrat la facultate cu media mai mică sau egală cu 7 la bacalaureat
Studenți care provin din mediul rural
Studenți cu dizabilități/boli cronice
Studenți orfani de unul/ambii părinţi
Studenți care provin din centre de plasament/orfelinate
Studenți de etnie romă
Studenți care provin din familii cu venituri mici
Pe termen lung, proiectul SUCREC va contribui la accesul studenților la o educație de calitate, la scăderea ratei de abandon în anul I de studii universitare de licență, prin perfecţionarea și eficientizarea programului de tutorat, prin dezvoltarea relațiilor sociale, prin creşterea motivaţiei studenţilor din anul I de a învăţa pentru a deveni profesionişti în domeniul lor de studiu, facilitându-li-se, astfel, incluziunea socială şi încadrarea optimă pe piaţa muncii.

NOTĂ:
Studenții interesați de proiectul ROSE – STUDIILE UNIVERSITARE – CHEIA REUȘITEI ÎN CARIERĂ vor contacta asistentul de proiect, care le va oferi informații detaliate.
În vederea înscrierii în grupul-țintă al proiectului, studenții vor depune un dosar cu toate documentele necesare, în funcție de categoria de eligibilitate. În urma verificării fiecărui dosar, se vor selecta studenții care vor fi beneficiarii direcți ai proiectului.

Decan,                                                           Director de grant,
Conf. univ. dr.                                                 Conf. univ. dr.
Dragoș-Valentin VARGA                              Valerica SPORIȘ

Asistent de proiect,
Jr. Laura-Maria AVRAM