Categories
Anunturi

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

12 februarie 2021, ora 10

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu vă invită la lansarea proiectului cu titlul:

EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studenții ULBS,

proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/626/6/13/131571, care va avea loc în mediul on-line pe link-ul https://meet.google.com/ypg-cxpb-rfz

Categories
Anunturi

EduPractica

Despre proiect

Tip proiect: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenţilor de învaţamânt terţiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activitaţi de învaţare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cod proiect: 131571

Denumire proiect: EDU PRACTICA – Cheia succesului primului loc de munca pentru studentii ULBS

Axa prioritară: Stagii de practică pentru studenţi – Regiuni mai puţin dezvoltate

Proiectul se implementează în cadrul Universitatii „Lucian Blaga“ din Sibiu (ULBS), Județul Sibiu, Regiunea Centru.

Obiectivul general: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar din domeniile Biologie, Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la stagii de practică la potenţiali angajatori prin intermediul unor parteneriate sustenabile ale universităţii cu sectorul privat pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă, la servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe transversale corelate cu necesităţile pieţei muncii, la un sistem de informare coordonată, precum şi la activităţi de formare de competenţe antreprenoriale prin intreprinderea simulată.

Proiectul isi propune:

  • un număr de 340 de studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școala la viața activă;
  • un număr de 245 de studenti care dobândesc o calificare la încetarea calitații de participant;
  • un număr de 136 studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;
  • un numar de 112 studenti care urmează studii/cursuri de formare (competențe antreprenoriale prin intreprindere simulată) la încetarea calității de participant;
  • să asigure crearea unui parteneriat social puternic între mediul academic (ULBS) și sectorul privat (angajatori, organizatori de practica, etc.) si/sau actori din domeniul cercetării și inovarii, prin dezvoltarea, concretizarea și implementarea unor astfel de parteneriate deja existente, dar și a unor noi astfel de parteneriate;
  • să asigure conceperea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare coordonat pe direcția angajator-unitate de învățământ superior și pilotarea de soluții inovatoare în consiliere și orientare profesională.

Proiectul va genera un efect pozitiv, atât la nivelul grupului ţintă, cât şi la nivel local şi la nivelul întregii regiuni. Prin acest proiect se asigură dezvoltarea resursei umane pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru dobândirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor şi a aptitudinilor de muncă a celor 340 de studenti înmatriculaţi în sistemul naţional de învaţământ (licenţă) din cadrul ULBS pentru îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii şi creşterea ratei de ocupare, de angajabilitate si/sau se desfasurare a unei activităţi independente la nivel local, regional şi naţional.

Activitatea implică grupul țintă din cadrul Facultății de Știinte – Specializare Biologie, Facultății de Medicină – Specializarea Farmacie și Facultății de Medicină – Specializarea Asistență Medicală Generală.

Proiectul urmărește creșterea ratei de participare a studentilor (ISCED 5-7) la programele de învațare la locul de muncă (stagii de practică) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate dar și din cadrul celor deja existente, care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare din cadrul ULBS.

Parteneriatele nou inființate sunt dezvoltate între ULBS, sectorul privat si actori din domeniul cercetării și inovarii, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică. Domeniile de pregătire profesională pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate în SNC, precum și SNCDI.

Prin obiectivul său general – proiectul contribuie direct la realizarea obiectivului general al PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 –2020, de asigurare a creșterii accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate și stimulare a ocupării vizând participarea la stagii de practică și la activități de consiliere și orientare profesională pentru 340 de studenți, precum și crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul privat și învățământul superior, proiectul contribuind și la atingerea Obiectivului tematic 10. Proiectul contribuie la realizarea priorităților strategice ale SNC prin pregătirea generațiilor viitoare de profesioniști competenți și de promovare a sectoarelor de dezvoltare inteligentă în care aceștia să lucreze.