logo POCU

Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, comuna Șura Mică, județul Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu implementează începând cu data de 12.05.2020 proiectul Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructura educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu”, cod SMIS 122416 care este finanțat în cadrul Priorității de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 - pentru creșterea calității în învățământul universitar – aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 18.726.916,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 17.129.963,48 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,67 milioane euro. Diferența o constituie contribuția ULBS la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Echipa de management a universității estimează că data finalizării investițiilor va avea loc chiar la începutul anului universitar 2022, respectiv până în 30 octombrie.

Obiectivul general al proiectului este: “Creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și de angajabilitate al studenților ULBS din cadrul Facultății de Știinte Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului (Ș.A.I.A.P.M.), prin investiții în infrastructură educațională și dezvoltarea capacității de cercetare-inovare în domeniul agroalimentar în vederea dobândirii de competențe cross-disciplinare în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și nevoilor pieței muncii, în raport cu politicile naționale în domeniu (în special Strategia națională pentru învățământul terțiar 2015-2020, SNC și SNCDI 2014-2020) și în contextul Axei Prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1, O.S. 10.3 a POR 2014-2020”.
Implementarea proiectului este de 59 luni, în perioada 20 Decembrie 2017 – 30 Octombrie 2022.
Grup țintă: 852 studenți ai Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protectia Mediului.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Date de contact: Prof. Univ. Dr.ing. Camelia SAVA
Funcția: Manager proiect și Decan al Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protectia Mediului
Telefon: 0745256095, Fax 0269212558, e-mail: camelia.sava@ulbsibiu.ro

siglaULBS

Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.81.65
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro, camelia.sava@ulbsibiu.ro

Documente proiect