Header
Header
www.absolvent-univ.ro
 

Mesajul rectorului (pentru absolvent)

Universitatea de astăzi reprezintă o componentă esenţială a sistemului educaţional ce îşi asumă un rol primordial în formarea profesională de specialitate, în deschiderea de noi orizonturi prin contribuţia sa la dezvoltarea echilibrată a societăţii, iar politicile educaţionale promovate sunt esenţiale pentru generarea şi transmiterea cunoştinţelor, ca factor determinant pentru potenţialul de inovare din societate.

Într-o lume a profundelor transformări Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este puternic ancorată în viaţa societăţii cu rolul său de centru de convergenţă, de locaş al ştiinţei, culturii, umanismului. Prin misiunea pe care şi-a asumat-o, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu promovează învăţământul şi cercetarea ştiinţifică prin cultivarea excelenţei la nivelul tuturor proceselor şi activităţilor, susţine dezvoltarea unei culturi a acţiunii bazată pe cunoaşterea inovatoare, ca instituţie permanent deschisă pentru interacţiunea cu toate mediile.

Conceptul de dezvoltare este definit la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin asigurarea calităţii procesului de învăţământ, adaptarea în spirit european a structurii programelor de studii, promovarea mobilităţii studenţilor şi personalului academic, adaptarea la noile cerinţe ale pieţei forţei de muncă, anticiparea evoluţiei pieţei şi acordarea de licenţe pentru specialişti cărora să li se ofere şansa reală, în sensul integrării pe piaţa forţei de muncă.

Cunoaşterea aduce cu sine puterea dezlegării misterelor lumii, educaţia şi lumina cuvântului înseamnă şansa de a influenţa viitorul. Cunoaşterea devine produsul original al gândirii ştiinţifice despre care Lucian Blaga spunea: <<Ştiinţa, cu plăsmuirile ei, cu teoriile, cu icoanele, schemele, construcţiile ei nu este un constituit care ar îngădui o creştere inevitabilă şi de la sine înţeleasă, prin cumul lăsat exclusiv în grija zeilor tutelari ai timpului. Gândirea ştiinţifică este eminamente un „proces” cu frecvenţe iniţiative, care adesea sunt reluate de la capăt>>.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a reprezentat, de-a lungul existenţei sale un laborator prolific de formare a conştiinţelor, de aceea, viitorul nu poate fi disociat de consolidarea spaţiului de creaţie şi cercetare ştiinţifică, un veritabil furnizor de cunoaştere, în corelare cu strategia europeană a cercetării ştiinţifice şi dezvoltarea centrelor de cercetare ştiinţifică acreditate la nivel naţional.

O universitate există prin comunitatea sa. Se înalţă prin valorile pe care le generează, se consolidează prin fiecare sclipire a geniului academic. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se bazează pe toate acţiunile celor care sunt călăuziţi de spiritul cunoaşterii, pe cei care au clădit de-a lungul anilor şi au făcut posibil prezentul nostru, pe preţuirea celor care peste timp pot spune cu mândrie că se numără printre absolvenţii noştri.

Tinerii care cândva respirau emoţia absolvirii, prin traiectoria lor profesională, au confirmat că Universitatea sibiană aparţine unui corp de elită şi, încă de la înfiinţarea sa continuă să se pună în slujba principiilor care au susţinut-o de-a lungul timpului: liberalismul în gândire, independenţă, autonomie, izvor de cultură şi forţă creatoare. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o cetate academică care propune societăţii criteriile intelectualiste, oferă orientări valorice, modele de acţiune şi stiluri cognitive, atitudinale, comportamentale.

R E C T O R,
Prof. Univ. Dr. Ing. D. H. C. Constantin OPREAN

Rolul universitatii in proiect
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Universitatea participă activ la realizarea studiului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor săi, dezvoltându-şi şi consolidându-şi astfel propria capacitate instituţională necesară realizării periodice a unor astfel de studii, cu caracter permanent. Astfel universitatea se implică activ în următoarele activităţi din cadrul proiectului:
• Dezvoltarea chestionarului unic la nivel naţional şi particularizarea sa pentru anumite domenii de studiu de interes şi/sau pentru cerinţele specifice Universităţii;
• Consolidarea şi validarea, la nivelul Universităţii, a bazei proprii de date privind absolvenţii;
• Aplicarea chestionarelor pentru absolvenţii Universităţii – promoţiile 2005 şi 2009;
• Centralizarea bazei de date de la nivel naţional;
• Analiza rezultatelor, elaborarea raportului final şi diseminarea rezultatelor

Ce urmareste universitatea prin implicarea in proiectul APM
Necesitatea implementării proiectului în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este legată de acoperirea nevoilor societăţii civile în ceea ce priveşte piaţa muncii în prezent, printre nevoile identificate numărându-se:
• îmbunătăţirea calităţii procesului didactic, prin corelarea ofertei educaţionale, a aptitudinilor, competentelor şi abilităţilor dobândite de absolvenţii din învăţământul superior cu cerinţele pieţei muncii;
• existenţa informaţiilor privind evoluţia profesională, la diferite intervale de timp după absolvire, în corelaţie cu o serie de descriptori socio-biografici şi educaţionali (feedback necesar pentru îmbunătăţirea sistemului de IS);
• monitorizarea periodică a inserţiei socio-profesională a absolvenţilor, în scopul îmbunătăţirii relevantei oferte educaţionale a învăţământului superior faţă de cererea pieţei muncii şi al creşterii calităţii pregătirii studenţilor;
• dezvoltarea şi consolidarea capacitaţii instituţionale de a realiza aceste monitorizări cu caracter periodic, la intervale de timp relevante;
• cunoaşterea capacitaţii ofertei sistemului educaţional şi corelarea acesteia cu cerinţele estimate ale pieţei muncii;
• fundamentarea deciziilor de la nivel naţional şi instituţional privind implementarea politicilor naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă;
• responsabilizarea partenerilor sociali în probleme legate de educaţie;
• eficientizarea investiţiei în resursa umană (absolvenţi) reflectată prin nivelul rezultatelor sistemului de învăţământ superior.

Echipa proiectului (institutionala)
Echipa instituţională desfăşoară activităţile de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, raportare, activităţi de expertiză de specialitate în implementarea activităţilor specifice proiectului, la nivel instituţional.

Echipa este formată din:
• Jr. Daniela Maria FLUCSA – coordonator instituţional;
• Jr. Laurenţiu SMARANDA - expert instituţional;
• Dr.ing. Mihaela Alina VANU – asistent instituţional;
• Ec. Daniela LUCA - asistent instituţional.

Contact
Tel/fax: 0269/24.94.44
Email: daniela.flucsa@ulbsibiu.ro

Chestionar

Informatii utile

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene